ماموریت و اهداف

چشم انداز:


نهاد برتر در مدیریت سرمایه گذاری های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران.


مأموريت:
1- گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در خارج از كشور
2- كمك به تحقق برنامه‌هاي اقتصادي دولت
3- كمك به حصول اهداف سند چشم‌انداز
4- صيانت از ثروت ملي در خارج از كشور
5- كمك به صدور خدمات فني و مهندسي
6- كمك به انتقال دانش فني به كشور
7- کمک به جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور


اهداف:
1- حضور فعال و كارآمد در عرصه اقتصاد جهاني
2- افزايش بازده سرمايه‌گذاري
3-مديريت بهينه دارايي‌هاي موجود شركت
4- ارتقاء ظرفيت شركت

موضوع فعاليت شركت عبارت است از سرمايه گذاري و همكاري مشترك با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليتهاي توجيه پذير توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي در خارج از كشور و مديريت اقتصادي اين سرمايه گذاريها با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، مصوب 1381