‭ ‬ ویرایشگر محتوا ( پنهان شده)

 خطا

خطای بخش وب: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم Samix.SearchInLibrary.IficSearchInVirtualLibrary.IficSearchInVirtualLibrary, Samix.SearchInLibrary, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3fff7a3ce19c1578 پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: f9f0fb9f-94d7-8044-8088-cb38817719eb.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم Samix.SearchInLibrary.IficSearchInVirtualLibrary.IficSearchInVirtualLibrary, Samix.SearchInLibrary, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3fff7a3ce19c1578 پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)