روشهاي تامين مالي و مشاركت در طرحها

روش هاي تامين مالي  طرح كه ايفيك در قالب  آن ها ميتواند با متقاضيان مشاركت نمايد عبارت است از: تامين ملي طرح از طريق سهم سرمايه طرفين(نسبت مشاركت قابل مذاكره است ولي ايفيك سهامدار اكثريت  نخواهد بود)، اعطاي وام به متقاضي در موارد خاص و با شرايط مورد نظر ايفيك، استفاده از تسهيلات مالي بانك هاي محل اجراي طرح بطور مشترك با شريك مربوطه.
موضوع فعاليت شركت عبارت است از سرمايه گذاري و همكاري مشترك با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليتهاي توجيه پذير توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي در خارج از كشور و مديريت اقتصادي اين سرمايه گذاريها با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، مصوب 1381.