پیوستن به ما

شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران در حال حاضر برنامه ای برای جذب نیروی جدید ندارد.