رییس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی: روزنه های امیدوار كننده اقتصادی با گام های موثر ستاد اقتصادی دولت در جهت ثبات بازار، افزایش تولید، پایان ركود و كاهش تورم
رییس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی: روزنه های امیدوار كننده اقتصادی با گام های موثر ستاد اقتصادی دولت در جهت ثبات بازار، افزایش تولید، پایان ركود و كاهش تورم
1400/09/15