وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک شهید رجایی عنوان کرد: عدم هماهنگی میان ۲۵ دستگاه دولتی؛ منشاء اصلی مشكلات گمرك
وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک شهید رجایی عنوان کرد:  عدم هماهنگی میان ۲۵ دستگاه دولتی؛ منشاء اصلی مشكلات گمرك
وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک شهید رجایی عنوان کرد:

عدم هماهنگی میان ۲۵ دستگاه دولتی؛ منشاء اصلی مشكلات گمرك


1400/10/23