مولدسازی و فروش دارایی های مازاد دولت اولویت مهم وزارت اقتصاد
مولدسازی و فروش دارایی های مازاد دولت اولویت مهم وزارت اقتصاد

​به گزارش شبکه اقتصادی و دارایی ایران(شادا)،دکتر سید احسان خاندوزی در این جلسه با تصریح اینکه بر اساس قانون ، اجازه مولدسازی دارایی های دولت به وزارت اقتصاد داده شده است، گفت: به موجب آیین نامه اجرایی موضوع مولدسازی دارایی های دولت، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت برای مولدسازی و فروش، اقدام نمایند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند،  رأساً یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده اقدام نماید، تاکید کرد : منابع حاصل از مولد سازی به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می شود و پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

وزیر اقتصاد همچنین بر راه اندازی سامانه سوت زنی و تشویق مردم به شناسایی دارایی های دولت تأکید کرد.

1400/08/23