ضمیمه ها
  
  
  
  
  
متن شکایت :
  
  
پاسخ
  
09144924604اداری و پشتیبانی
با سلام حقیر دارای مدرک کاردانی برق والکترونیک بیکار بوده وبا 33سال سن باعث رنجش خاطر والدین وخانواده گردیده خواهشمند است دستور فرمایید در شرکت مشغول شوم.
212.120.210.38HCJW25NRDT
موضوع جذب نیروی انسانی به فراخور نیاز از طریق وب سایت شرکت بخش همکاری با ما اعلام می گردد.
  
0132399825v.sariryan@gmail.comامور سرمایه‌گذاری
باسلام شرکت ما بیش از سه ماه پیش طرح سرمایه گذاری خود را برای شما آورده است ولی در این مدت نه تنها هیج طرحی را کسب نکرده است . بلکه مجوز این طرح به شرکت دیگری داده شده است. میخواستم بدانم چرا باید طرح شرکت ما را سازمان دیگری پیاده سازی نماید؟
37.255.157.21ONKL26YBMS
لطفاً در خصوص طرح پیشنهادی و مکاتبات انجام شده با شرکت توضیحات بیشتری اعلام تا پیگیری گردد.
  
00971503585343اداری و پشتیبانی
واقع شرم آور است و البته کاملا قابل انتظار تیمی که حتی قادر نیست یک وبسایت برای اطلاع رسانی ایجاد کند مسوول امور سرمایه گذاری کشور شده تازه اعضای آنهم از عالی رتبه ترین مقاتمات کشور هستند کاملا روشن است چرا کشور مفلوکمان به این وضع دچار شده برای فرزندانمان متاسفم که کشوری زیبا و سربلند از آنان دریغ شد.
2.51.119.52BNCK27BWAB
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم وزیرمحترم اقتصاد ودارایی – رئیس محترم شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران باسلام وعرض ادب موضوع :قتل – کشتن مرحوم داریوش خادمی موجود خداوند به علت تقصیروخطای دولت جمهوری اسلامی ایران وسربازان وعوامل نظام جمهوری اسلامی ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبروی مومن وارهاب وآدم ربایی وعمل واجرا نکردن دستورخداوند وقرآن واسلام خواسته تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی الزام واجبارنظام جمهوری اسلامی ایران ورئیس کشورایران ورئیس دولت ایران ورئیس قوه قضائیه ایران به پرداخت خسارت واقعی دیه مرحوم داریوش خادمی طبق قانون عرف اسلام به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا وتوقیف وتامین اموال ودارایی های دولت ونظام جمهوری اسلامی وبیت المال به نفع ورثه مرحوم داریوش خادمی به میزان مشخص شده درعرف وقانون وسنت دین اسلام (تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاو زنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارسکه طلای خالص شرعی ) ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی یوم الادا موارد نامبرده شده دربازارخرید وفروش وسوقیه محل پرداخت وثانیاً الزام به عذرخواهی دولت جمهوری اسلامی ایران وتعهد به عدم ارتکاب فعل مجدد شرح لایحه درسال 1391 دونفرماموردولت جمهوری اسلامی ایران یک نفرسربازویک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاش وکلت کمری برای دستگیری مرحوم داریوش خادمی به نیابت وبه نام ودرراستای منافع دولت ایران به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه پیدا می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه خانه (ورود وخروج) مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل بدون این که مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون این که صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب ووحشت وبا سرعت زیاد به زوروعنف به خانه یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ماموررا ازحمله بیشترمتوقف وازمامورکارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند ومامورصدای سربازمی زند وسربازهم به زوروعنف وبدون اجازه به خانه حمله می کند وهم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند واسلحه تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبدنبال مرحوم درسالن منزل می روند ومرحوم را تعقیب می کنند ومرحوم دراثرتعقیب وترس بی اختیارواراده ازتراس سقوط می کند وفوت می شود بعد ازقتل مرحوم مامورین ازسالن خارج می شوند وازکوچه به زوروعنف وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه متوفی دستبند می زنند ومتوفی را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند بعد ازقتل مرحوم درمحکمه ثابت واحراز شد که جلب مرحوم اشتباه وخطا بوده است وقاضی اشتباهاً جلب شاکی (متوفی) را برای 200 هزارتومان بدون احضارصادرکرده است وقاضی به استناد محکومیت قطعی مجرم جلب شاکی را بدون احضارصادرکرده است لذا قتل مرحوم داریوش خادمی به علت توانایی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده واثرآن برمرحوم سلب آزادی وترس بوده است لذا عمل مامورین وقاضی بدون دخالت دولت محاربه ومفسد فی الارض وآدم ربایی محسوب می شود لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با مشارکت وهمکاری قاضی ومامورین سبب قتل مرحوم داریوش را فراهم کرده است به دلایل ومستندات زیر: اولاً: قاضی اجرای احکام کیفری شیرازبا علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خدا عمداً با دستورغیرشرعی وغیرقانونی یعنی عمل نکردن به دستوروآیه شماره 27و28و29 قرآن کریم سوره نوروجلب وتعقیب غیرقانونی ودستورآدم ربایی مستنداً به برگ جلب ورود به منزل وحکم قطعی محکمه قضات سبب سقوط وقتل مرحوم داریوش خادمی شده است لذا مسئولیت وضمان به محض رد قانون شرع برقرارمی شود ثانیاً : مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران به دستورغیرقانونی قاضی با اسلحه به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضوروبه قصد عمل نکردن به آیه ودستورفوق وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وبا تعقیب وحمله مضاعف به منزل مرحوم داریوش خادمی یورش می آورند وبه سبب یورش وتعقیب مامورین مرحوم داریوش خادمی سقوط می کند وبه قتل می رسد ثالثاً: دولت جمهوری اسلامی ایران با عمل نکردن به آیه ودستور27و28و29 قرآن کریم سوره نور وبا رفتارخطرناک وبا نقض قوانین ومقررات شرع درارکتاب گناه وقتل مرحوم داریوش خادمی مشارکت وهمکاری داشته وگناه کارردیف اول محسوب می شود وبا مهیا وآماده کردن وسائل ارهاب موجبات عدم اجرای دستورخداوند وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وقتل مرحوم را فراهم کرده است لذا دولت جمهوری اسلامی مقصرقتل مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به استناد قاعده نیابت ومجرمیت عاریه ای وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به دستور143 قانون مجازات اسلامی ایران و دستور473و499 قانون مجازات اسلامی ایران ودستور580 قانون مجازات اسلامی ایران ودستور500 و58 آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است لذا ازدولت ونظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم که اولاً: پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی را به من برگردانند ثانیاً: ازمقام عالی محترم تقاضای پرداخت دیه مرحوم را که 1333 دینارسکه طلای خالص ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا آن به استناد ماده 490 قانون مجازارت اسلامی وپرداخت اجرت المثل 1333 سکه ازتاریخ وقوع قتل تا زمان اجرای حکم به استناد حکم قطعی داریم – اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی شیراز هفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم -7146813143 تلفن 09366228371 –khademi.ardalan@gmail.com 
31.58.1.82CBNM31XAUL
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comاداری و پشتیبانی
بسم الله الرحمن الرحیم وزیرمحترم اقتصاد ودارایی – رئیس محترم سرمایه گذاری های خارجی ایران باسلام وعرض ادب احتراماً به استحضارمقام عالی محترم می رساند که درتاریخ 11/10/92 حکمی ازشعبه 112 دادگاه کیفری شیرازصادرشده است که مفاد حکم مبنی برمحکومیت بیت المال ووزارت دادگستری به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه انضمام یک سوم دیه کامل به علت این که قتل مرحوم درماه حرام انجام شده است همین حکم عیناً درشعبه 25 دادگاه تجدید نظراستان فارس تایید می شود ولی دولت اسلامی دستورپرداخت دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را صادرنمی کنند لذا تقاضای اجرای فوری حکم قطعی وپرداخت دیه وخسارت کامل مرحوم داریوش خادمی مطابق دستوروحکم خداوند تحویل عین ودرصورت یافت نشدن پرداخت قیمت وبهای ریالی واقعی اجناس واعیان تعیین شده درشرع رجوع شود به قیمت واقعی 133 شترزنده پاکستانی یا 1333 دینارسکه طلا یا 13333 درهم سکه نقره یا 1333 گوسفند یا 266 گاو دربازارخدایی وعرفی سوقیه یوم الادا شود قیمت اجناس فوق بدست می آید نظربه این که دراحادیث مستند به امامان معصوم وپیامیربزرگ اسلام فقط اشاره به اجناس فوق شده است وبه استناد قانون مجازات اسلامی ایران ماده 448و490 دیه مالی است که درشرع عیناً مشخص ومقدرشده است بنابراین دیه ازنظرقانون اسلام مال مشخص ومعین ازطرف قانون اسلام وخداوند است که به اولیاء دم پرداخت می شود ومقوم کردن اموال اشاره شده درشرع صحیح نیست وحکم شرع وقانون خداوند ثابت است وافزایش وکاهش دردیه را ندارد لذا دردیه مقوم کردن موضوعاً منتفی است قیمت عرف واقعی بازاریوم الادا وزمان پرداخت است درهرزمانی که دیه پرداخت شود قیمت واقعی ملاک است وضمان قاتل معسرونداروناتوان برعهده عاقله وبیت المال است به استناد 463و464و466و468و470و471و473وتبصره 474و475 و477 وماده 484وماده487 قانون مجازات اسلامی ایران یعنی دولت واقوام قاتل باید مسئولیت قتل خطای محض قاتل را جبران کند ودیه واقعی را به خانواده مقتول پرداخت کند ودرقتل خطای محض قاتل ازپرداخت دیه معاف است درصورتی که قیمت مصوب دولت به سبب به قتل رسیدن بنده مسلمان خدا تعریف ارش وخسارت است که دیه غیرمقدراست که میزان آن درشرع تعیین نشده است وبا جلب نظرکارشناس خسارت مشخص می شود ومقررات دیه مقدردرارش رعایت می شود لذا دولت اسلامی دیه خداوند یعنی مال معین مشخص شده را به اولیاء دم مرحوم داریوش خادمی پرداخت نمی کند که خلاف قانون وشرع اسلام است وهمین خسارت وارش را هم واقعی وکامل پرداخت نمی کند که گناهی دیگراست دولت ارش وخسارت پرداخت می کند که خلاف عدل وانصاف است وبا تعداد واندازه مشخص شده درشرع درزمان یوم الادا برابری نمی کند لذا قیمت اجناس فوق دربازارمشخص است ولزومی به تعیین قیمت جدید ندارد به نظرشما با قیمت مصوب دولت چند شتریا چند درهم سکه نقره یا چند دینارسکه طلای خالص تمام یا چند گاو یا چند گوسفند می شود خرید (مراجعه شود به بازارخرید وفروش کالاهای ذکرشده ) لذا ارش یا خسارت با دیه تفاوت دارد به استناد ماده 449 قانون مجازات اسلامی ایران وقیمت ریال ومبلغ صوری دولت جمهوری اسلامی درشرع مشخص نشده است وشرعاً مال محسوب نمی شود لذا با مراجعه به عرف درروزپرداخت تسلیم مبیع قیمت مشخص می شود یعنی عرفاً وقانوناً وشرعاً درقیمت ودیه یوم الادا ثمن ازقبل ذکرنمی شود واحاله به نرخ روزتسلیم مبیع می شود نه این که ازیک سال قبل دولت اسلامی مبلغ وثمن صوری را برای روزپرداخت وطرفین مشخص کند که چنین فعلی فضولی درمعاملات وحکم شرع محسوب می شود لذا هرحادثه ای که منتهی به خسارت شود قیمت واقعی ازدید عرف ملاک است واندازه دیه مسلمان شرع وقانون است نه نظرصوری دولت ،وپول واحد سنجش ودادوستد کالا وخدمات است نه واحد سنجش ومعامله انسان مرده به علت این که ازدید عرف مرده ارزش ندارد که پولی درمقابل آن پرداخت شود ودرزمان زنده بودن هم ازدید عرف انسان با پول قابل معامله نیست وبرده است که با پول خرید وفروش می شود وبا پول مقایسه می شود ولی خداوند است که ارزش واقعی را برای بنده خود مشخص کرده است ومالک انسان ها خداوند است ومالک می تواند برای انسان قیمت تعیین کند نه کسی دیگرلذا اجناس اشاره شده مال معینی است ازطرف خداوند برای مرحوم داریوش خادمی 1333 سکه طلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن سکه قدیم شرعی تحویل مثل ودرمرتبه ثالث تحویل قیمت واقعی آن مساله 25و35 امام خمینی (ره)کتاب تحریرالوسیله و درکتاب خدا قرآن کریم سوره نساء دستور92 صراحتاً معین شده است که دیه مسلمه ، فتحریررقبه مومنه ، فصیام شهرین متتا بعین وتوبه وکلمه صدق مشخص می شود که دیه قابل تبدیل به مال دیگرنیست مگربا رضایت شرط رضایت خدا پرداخت قیمت واقعی وسوقیه یوم الادا یا عین دیه و آزاد کرده یک رقبه مومن و ودرصورت یافت نشدن رقبه مومن 2 ماه پی درپی روزه گرفتن است وتوبه است خدا آگاه وبصیروبه همه امورعالم وجود دانا وحکیم است ومبلغ دولت جمهوری اسلامی صوری است وغیرشرعی وغیرقانونی است به استناد قانون دیات مصوب آذر1361 ماده 3 وقانون مجازات مصوب 1370 دستور297 لذا سئوال اینجانب ازدولت اسلامی این است که چرا دولت اسلامی که خداوند را ناظراعمال خود می داند باید مبلغ وثمن غیرواقعی وصوری را برای این خسارت وبهای انسان که درطول عمربشرفقط یک باراتقاق می افتد تعیین کند درصورتی که دین اسلام وخداوند مبلغ بیشتری برای بنده خود درنظرگرفته است وپرداخت کننده ودولت اسلامی حق تبدیل اصول فوق را به اجناس دیگربا ریال ندارد وپرداخت کننده تکلیف دارد یکی ازموارد فوق را انتخاب کند وعیناً به خانواده مقتول تحویل بدهد ودرصورت یافت نشدن رجوع به قیمت واقعی یکی ازموارد فوق می شود لذا با شک درصدق تعذراصول نامبرده شده ذمه پرداخت کننده ودولت اسلامی کماکان مشغول به اصول یاد شده است واشتغال یقینی برائت یقینی لازم دارد ولی عرفاً وشرعاً دقیقاً مشخص نیست که قیمت دیه قیمت کدام یک ازموارد اشاره شده را شامل می شود وتلفیق دیه وقیمت آن جایزنیست کتاب شرح لمعه شهید ثانی به علت این که که قیمت دولت ثابت است ویوم الادا نیست ودولت اسلامی دیه را ازیک سال غیرقانونی وغیرشرعی درغیاب طرفین مقصروزیان دیده تعیین کرده است برای سال بعد درصورتی که درزمان تعیین دیه ازطرف دولت وحاکم شرع مقتول زنده بوده است وقاتل جنایتی نکرده بوده است که موجب ضمان شود لذا زمان وقوع حادثه وقتل است که ضمان شرعاً برقرارمی شود ودرهمین روزباید قیمت واقعی موارد اشاره شده معین وپرداخت شود واین ضمان تا زمان یوم الادا وجود دارد وباید گران ترین قیمت واقعی بازارراپرداخت کند ماده 312 قانون مدنی ایران ومساله 25 کتاب تحریرالوسیله ضمان غصب لذا تقاضای پرداخت قیمت وبهای آنها به استناد ماده 448و490 قانون مجازات ایران که قیمت یوم الادا واقعی بازاروروزتسلیم را برای پرداخت دیه وخسارت مشخص کرده است نه قیمت حاکم شرع ودولت که یک سال قبل ازتسلیم است لذا بخشنامه حاکم ودولت باطل است به علت این که شرع وقانون وعرف وسنت واجماع وعقل تکلیف شرعی وقانونی ایجاد می کنند وبخشنامه ونظرحاکم تکلیف شرعی وقانونی ایجاد نمی کند درصورتی که مجازات ومبلغ جمهوری اسلامی کم ارزش وبه سود منافع دولت است نه به سود بنده خدا لذا باید دیه مرحوم به قیمت واقعی افزایش پیدا کند ازبیت المال وصندوق خسارت بدنی مساله 417 کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت الله خویی وبه استناد ماده 470 و471 قانون مجازات ایران واعلام نظرباید مطابق باعرف واقعی جامعه وروزپرداخت باشد وبا تغییرعرف نظرتغییرکند لذا حکم ودستورشرع وآیت الله العظمی سید روح الله خمینی (ره) منع تبدیل دیه است رجوع شود به تحریرالوسیه مساله 9 کتاب مقادیردیات ومساله 206 کتاب دیات مبانی تکمله المنهاج لذا پرداخت نکردن خسارت ودیه واقعی مرحوم داریوش خادمی ازنظرخداوند وقانون اسلام ازطرف قاضی ومامورین وبیت المال یا حاکم شرع مصداق خوردن مال یتیم ورثه مرحوم داریوش خادمی است وخوردن مال وحق مرحوم داریوش خادمی است واکل مال به باطل است ازدولت اسلامی وبیت المال تقاضای پرداخت قیمت واقعی اجناس اشاره شده وتقاضای خسارت ودیه واقعی مرحوم را به استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 126 تقاضای اجرای حکم را ازملک خداوند بزرگ را دارم ولله ما فی السماوات وما فی الارض وکان الله بکل شیء محیطاً لذا دستورخداوند حاکم جهان به دولت جمهوری اسلامی ایران وقوه قضائیه وبیت المال این است که به میزان قیمت واقعی بازاروقابل خرید وفروش ومعامله درروزپرداخت اجناس واعیان اشاره وتعیین شده را ازملک من به ورثه مرحوم داریوش خادمی بدهید
31.58.1.82BTVX32EKXK
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comاداری و پشتیبانی
بسم الله الرحمن الرحیم وزیرمحترم اقتصاد ودارایی – رئیس محترم شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران موضوع قتل ، داریوش خادمی به علت تقصیرنظام جمهوری اسلامی ایران وعوامل وسربازان نظام جمهوری اسلامی ونقض حقوق انسان باسلام وعرض ادب درتاریخ 11/10/92 حکمی ازشعبه 112 دادگاه عمومی جزایی شیرازبه شماره پرونده 9209980730800040 صادرمی شود وخزانه وبیت المال اسلامی به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه انضمام یک سوم دیه محکوم می شود به استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران ودرخواست وتقاضای دادستان (رئیس دادگستری فعلی )استان فارس خزانه وبیت المال محکوم می شود وهمین حکم ظرف 20 روزدردادگاه تجدید نظراستان فارس ازطرف نماینده بیت المال وخزانه (دادستان ورئیس دادگستری ) قابل اعتراض بود که رئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازکه نماینده خزانه وبیت المال دراستان فارس محسوب می شوند به حکم صادره ازشعبه 112 کیفری شیرازاعتراض نکردند وازاعتراض صرف نظرکردند که اسقاط حق از طرف رئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازمحسوب می شود وحتی درخواست پرداخت دیه وخسارت مرحوم را داشته اند وحکم وپرونده دردادگاه بدوی قطعی می شود وپرونده وحکم قطعی به اجرای احکام ارسال می شود جهت پرداخت دیه وخسارت ورئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازبا وجود این که قبلاً اسقاط حق ودرخواست پرداخت دیه مرحوم داریوش خادمی ازطرف حاکم شرع (دادگستری فارس ودادستان شیراز) صورت گرفته بوده است دستورمورخ 14/9/92 باوجود این بصورت غیرقانونی وغیرشرعی جلوی اجرای حکم گرفته می شود وبا ظهورغیر منتظره فضولی وزارت دادگستری درمرحله اجرای احکام با تبانی رئیس دادگستری فارس ادعای واهی خلاف شرع وقانون حکم قطعی مطرح می شود به علت این که درحکم قطعی بیت المال وخزانه محکوم شده است ووزارت دادگستری طرف دعوا نبوده ومحکوم نشده است فقط پرداخت کننده خسارت بیت المال است وازنظرعرف وشرع بیت المال به مکانی گفته می شود که اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان درآن جا فراهم ونگهداری می شود وازنظرشرع وعرف وزارت خانه ها ونهاد های دولتی وعمومی وخزانه ووزارت اقتصاد ودارایی وکل جهان وکشورایران و کل دارایی ها واموال آن بیت المال محسوب می شود وملک خداوند است لذا با تقاضای شخصی که دردعوا سمتی نداشته است ودرحکم محکوم نشده است قوه قضائیه حکم قطعی حاکم استان فارس را خلاف شرع وقانون اعلام می کند وپرونده به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشورارسال می شود برای رسیدگی ماهوی وشکلی ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشوراشتباهاً وبرخلاف واقع وغیرقانونی حکم قطعی را غیرقطعی اعلام می کند درصورتی که حکم قطعی بوده است وحکم قطعی فقط قابل واخواهی است به استناد ماده 305 آیین دادرسی مدنی وواخواهی مهلت دارد که 20 روزاست به استناد ماده 406 آیین دادرسی کیفری وماده 306 آیین دادرسی مدنی وقوه قضائیه ووزارت دادگستری خارج ازمهلت شکایت کرده است ودیوان عالی کشوربه علت این که حکم قطعی نشده است ووزارت دادگستری طرف دعوا قرارنگرفته است به درخواست قوه قضائیه رسیدگی نمی کند وادعای خلاف دین وقانون را قبول نمی کند وحکم قطعی ولازم الاجرا علیه قوه قضائیه صادرمی شود به استناد دادنامه به تاریخ 31/5/96 وپرونده به دادگاه تجدید نظراستان فارس ارجاع می شود دراین مرحله به طرفیت وزارت دادگستری وبیت المال واعتراض وزارت دادگستری به شعبه 25 دادگاه تجدید نظرفارس ارسال می شود ودرشعبه 25 تجدید نظرحکم علیه وزارت دادگستری وبیت المال صادر می شود واعتراض وزارت دادگستری وبیت المال رد می شود وحکم قطعی لازم الاجرا بدوی درشعبه 25 عیناً تایید ودوباره قطعی می شود با این تفاوت که درحکم بدوی که به قطعیت رسیده بوده است ولازم الاجرا بوده است فقط بیت المال وخزانه محکوم شده است ودادستان ورئیس دادگستری درمحاکمه حضورداشتند ولی درحکم تجدید نظروزارت دادگستری هم محکوم شده است دادنامه مورخ 16/2/97 وبه نفع اولیاء دم وبه ضررخزانه وبیت المال ووزارت دادگستری حکم قطعی صادرمی شود وجهت اجرای حکم مجدد وثانوی به اجرای احکام ارسال می شود ولی رئیس دادگستری استان فارس ودادستان شیرازورئیس اجرای احکام کیفری شیرازجلوی اجرای حکم قطعی را برخلاف دستورفوق می گیرند درصورتی که قبلاً رئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازدستورپرداخت دیه داده بوده است لذا معیارخلاف شرع قانون اسلام وقرآن کریم واحادیث وعرف وقانون است نه نظرومصلحت دولت چطورممکن است که حکمی قطعی درزمان حاکمیت دولت اسلامی دادگاه شرع وقاضی شرع صادرشود و حکم خلاف شرع محسوب شود بنابراین رئیس دادگستری استان فارس ودادستان شیرازنماینده دولت وبیت المال قوه قضائیه محسوب می شوند وشخص حقوقی بیت المال یا وزارت دادگستری فقط پرداخت کننده دیه وخسارت محسوب می شود وطبق قانون اسلام حق اعتراض وشکایت ندارند به علت این که طبق قانون اسلام وماده 473 قانون مجازات اسلامی واصل 171 قانون اساسی ایران بیت المال وخزانه اسلامی دولت مسئول پرداخت دیه بنده مسلمان خدا ومسئول پرداخت دیه بیت المال محسوب می شود لذا حکم خداوند حاکم جهان مشخص است یعنی هدرنرفتن خون بنده خود مرحوم داریوش خادمی اموال ودارایی های حاکم جهان خداوند هم مشخص است ودرماده اشاره شده بیت المال محکوم شده است نه وزارت خانه معینی وطبق قانون شرع بیت المال وخزانه مسئول هدرنرفتن خون مسلمان است لذا نماینده دولت وبیت المال که دادستان ورئیس دادگستری محسوب می شوند تقاضای خلاف شرع را درحکم بدوی شعبه 112 تقاضا نکردند وحتی درخواست پرداخت دیه را ازدادگاه درخواست کردند که به استناد این درخواست شرعاً وقانوناً قوه قضائیه وبیت المال حق رسیدگی مجدد به پرونده واعتراض خلاف قانون ودین را ندارد به علت این که تبصره ماده 342 آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 درزمان صدورحکم 11/10/92 وجود خارجی نداشته است که دادگاه (شعبه 112 کیفری شیراز) تکلیف داشته باشد وزارت دادگستری را به محاکمه دعوت کند وبه قانونی که وجود ندارد عمل کند وقوه قضائیه هم نمی تواند ادعای خلاف شرع مطرح کند به علت این که ماده 477 آیین دادرسی کیفری درزمان صدورحکم قطعی مورخ 11/10/92 وجود نداشته است ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب درزمان صدورحکم صلاحیت داشته است که مهلت طرح دعوی 1 ماه ازتاریخ قطعیت حکم بوده است که قوه قضائیه ظرف مهلت اعتراض نکرده است به دلیل این که مهلت اعاده دادرسی طبق ماده 427 آیین دادرسی مدنی 20 روزمی باشد که دولت دراین مدت اعتراض نکرده است وحکم صادره وقتل مرحوم داریوش خادمی ازموارد اعاده دادرسی ماده 474 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج ومنتفی است وامکان اعاده دادرسی وجود ندارد وماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تسری پیدا می کند به ماده 18 قدیم که مهلت طرح دعوی 1 ماه ازتاریخ صدورحکم قطعی بوده است که قوه قضائیه اعتراض نکرده درحال حاضرحکم قطعی است وتقاضای اجرای حکم قطعی را داریم ورئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازورئیس اجرای کیفرای شیرازحکم را اجرا نمی کنند اردلان خادمی تلفن 09366228371- شیرازهفت تنان کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم 7146813143
31.58.1.82ZZUU33JOGF
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی31.58.165.23PGNN34TVIF
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم دولت ونظام جمهوری اسلامی ایران – رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران باسلام وعرض ادب موضوع: کشتن پرنده خداوند مرحوم داریوش خادمی به علت دستورغیرشرعی وغیرقانونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران وقاضی اجرای احکام کیفری شیراز جلب ورود به منزل بدون احضاربرای 200 هزارتومان جزای نقدی به نفع خزانه ودولت جمهوری اسلامی ایران با وجود برائت وبیگناهی درپرونده موضوع جلب وصدورجلب شاکی مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی مجرم وسقوط ازتراس منزل به علت حضوروتعقیب مامورین وسربازان وعوامل دولت جمهوری اسلامی ایران ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبروی مومن وارهاب وآدم ربایی خواسته تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی الزام واجبارنظام ودولت جمهوری اسلامی ایران ومدیران ارشد کشورایران ورئیس دولت جمهوری اسلامی ایران ورئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت خسارت واقعی دیه مرحوم داریوش خادمی طبق قانون عرف اسلام به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا وتوقیف وتامین اموال ودارایی های دولت ونظام جمهوری اسلامی ایران وبیت المال به نفع مرحوم داریوش خادمی به میزان مشخص شده درعرف وقانون وسنت دین اسلام (تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارسکه طلای خالص شرعی )ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی یوم الادا موارد نامبرده شده دربازارخرید وفروش وسوقیه محل پرداخت وثانیاً الزام به عذرخواهی دولت جمهوری اسلامی ایران ومدیران ارشد کشورایران وتعهد به عدم ارتکاب فعل مجدد شرح ماوقع درسال 1391 دونفرماموروسربازان دولت جمهوری اسلامی ایران یک نفرسربازویک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری برای دستگیری مرحوم داریوش خادمی به نیابت وبه نام ودرراستای منافع دولت ایران وقوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای نقض قانون خداوند وقرآن کریم دستورشماره 27و28و29 سوره نوربه درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه پیدا می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه خانه ورود وخروج مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل بدون این که مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون این که صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب ووحشت وبا سرعت زیاد به زوروعنف به خانه یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ازمامورین کارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند ومامورصدای سربازمی زند وسربازهم به زوروعنف وبدون اجازه به خانه حمله می کند وهم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند واسلحه تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبدنبال مرحوم درسالن منزل می روند ومرحوم را تعقیب می کنند ومرحوم دراثرتعقیب وترس بی اختیارواراده ازتراس سقوط می کند وفوت می شود بعدازکشتن مرحوم مامورین ازسالن وتراس منزل خارج می شوند وازکوچه به زوروعنف وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه متوفی دستبند می زنند ومتوفی را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند بعدازکشتن مرحوم درمحکمه ثابت واحرازشدکه جلب مرحوم اشتباه وخطا بوده است وقاضی به استناد محکومیت قطعی مجرم جلب شاکی را برای 200 هزارتومان جزای نقدی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران وخزانه بدون احضارصادرکرده است لذا قتل مرحوم داریوش خادمی به علت توانایی وتسلط دولت جمهوری اسلامی ایران بوده واثرآن برمرحوم سلب آزادی وترس بوده است لذا قاضی ومامورین با معاونت وهمکاری دولت جمهوری اسلامی ایران سبب قتل مرحوم داریوش خادمی را فراهم کرده است اولاً:قاضی اجرای احکام کیفری شیرازبا علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خداوبا نقض حرمت ماه خداوند(ذی الحجه الحرام )عمداًبادستورغیرشرعی وغیرقانونی یعنی عمل نکردن به دستوروآیه شماره 27و28و29 سوره نورقرآن کریم وجلب وتعقیب غیرقانونی ودستورآدم ربایی وبارفتارخطرناک فی نفسه مجرمانه مستنداًبه برگ جلب ورود به منزل وحکم قطعی محکمه قضات سبب ترس وسقوط مرحوم داریوش خادمی شده است وزهرترس را به مرحوم منتقل کرده است وسبب سلب امنیت وآزادی وازبین بردن آبروی مومن داریوش خادمی شده است لذا مسئولیت وضمان به محض ردقانون شرع برقرارمی شود ثانیاً:مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران به دستورغیرقانونی وغیرشرعی قاضی با اسلحه به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضوروبا عمل نکردن به آیه ودستورفوق وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وبا تعقیب وحمله مضاعف به منزل مرحوم داریوش خادمی یورش می آورند وبه سبب یورش وتعقیب مامورین مرحوم داریوش خادمی سقوط می کند وکشته می شود ثالثاً:دولت جمهوری اسلامی ایران با عمل نکردن به آیه ودستور27و28و29 قرآن کریم سوره نوروبا رفتارخطرناک وبا نقض قوانین ومقررات شرع وبا نقض ماه خداوند درارتکاب گناه وقتل مرحوم داریوش خادمی مشارکت وهمکاری داشته وگناه کارردیف اول محسوب می شود وبا مهیا وآماده کردن وسائل ارهاب موجبات عدم اجرای دستورخداوند وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وقتل مرحوم را فراهم کرده است وبا عمل خلاف مقررات کتاب خداوند قرآن کریم ودراجرای وظایف غیرشرعی ماموریت خداوند وکتاب قرآن را انجام نداده است ودرنیابت خداوند تخطی وتعدی وتفریط کرده است وزمینه اشتباه قاضی ومامورین را فراهم کرده است وسبب اقوا کشتن مرحوم داریوش محسوب می شود لذا دولت جمهوری اسلامی ایران مقصرقتل مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به استناد قاعده نیابت ومجرمیت عاریه ای وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به دستور473و143و499و580 قانون مجازات اسلامی ایران ودستور500 و58 آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است لذا ازدولت ونظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم که اولاً:پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی را به من برگردانند ثانیاً:ازمقام عالی محترم تقاضای پرداخت دیه مرحوم را که 1333 دینارسکه طلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا آن وپرداخت اجرت المثل 1333 سکه ازتاریخ وقوع قتل تازمان اجرای حکم به استناد حکم قطعی داریم مستندات ودلایل: دستورجلب ورود به منزل غیرقانونی وغیرشرعی 2-حکم محکمه انتظامی قضات مبنی برجلب غیرقانونی واحرازتخلف قاضی 3-احرازواثبات جنایت دولت جمهوری اسلامی ایران وقوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دربرابرخداوند وکتاب قرآن اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی شیراز هفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم -7146813143-09366228371 رونوشت بنده های خداوند جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت
31.58.165.23NOYP35KJGH
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبر،رئیس جمهور،مسئولین،مدیران محترم مملکه جمهوری اسلامی ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب کشتن انسان مرحوم داریوش خادمی به علت دستورقوه قضائیه ودادگستری دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران (مقصرین:دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران،قوه قضائیه ودادگستری جمهوری اسلامی ایران ،نیروی انتظامی وپلیس ایران) ورود وحمله غیرقانونی وغیرشرعی ماموران وسربازان وعوامل دولت جمهوری اسلامی ایران با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری بدون اجازه وبدون نشان دادن کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب وبدون رعایت موازین شرعی وقانونی به زوروبا قهروغلبه وبا ایجاد رعب وحشت به خانه مرحوم داریوش خادمی وسقوط ازتراس منزل وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی به علت اقدامات وعملیات قهریه وغلبه وتسلط وآزاروظلم وستم قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران ونقض قوانین مملکتی دزدیدن وربایش وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وآسایش ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبرووحیثیت مومن ونقض قانون خداوند قرآن کریم سوره نوردستور27و28و29 ودستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود برائت وبی گناهی درپرونده موضوع جلب وصدوردستورجلب وتعقیب مستقیم غیرمنتظره وناگهانی وغافلگیرانه قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت قوانین دستگیری وجلب وبدون رعایت حق وحقوق خداوند برای بنده خود مرحوم داریوش خادمی لذا قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است به دلیل اینکه دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که اولاً:نباید صادرمی شده است به علت اینکه محکومیت نداشته است وحکم علیه مرحوم صادرنشده است که نوبت به اجرای حکم برسد بنابراین با انتفاء موضوع اجرای حکم ودستورجلب وتعقیب منتفی بوده است وصدوردستورتعقیب وجلب سالبه به انتفاء موضوع بوده است ثانیاً:قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران دستورتعقیب وجلب ورود به منزل انسانی را صادرکرده است که صدوردستوراساساً خلاف قانون خداوند دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم بوده است وبدون اینکه قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین جلب ودستگیری وقانون خداوند را رعایت کند نقض این قوانین سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است ثالثاً:دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که برای خداوند محترم وبرای جامعه مفید وموثربوده است لذا دولت جمهوری اسلامی ایران ازحدود اذن واجازه ومتعارف تعدی وتجاوزکرده است وبه علت نقض قوانین ومقررات شرع دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم سبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است که به استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است تقاضای پرداخت دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را داریم لذا ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ورئیس جمهورمحترم مملکه ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه استناد قانون اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت سوقیه یوم الادا موارد نامبرده شده واجرت المثل ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران مستنداً به برگ جلب شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری شیرازفلکه اطلسی میدان قائم شیرازواحرازواثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب 2- حمله ویورش مامورین کلانتری فرماندهی انتظامی پلیس جمهوری اسلامی ایران بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورغیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 3- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران وتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظرقوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه محکوم علیه بیت المال ودولت جمهوری اسلامی ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی – ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم تلفن 09366228371 -7146813143
31.57.210.172FQFU36XGZR
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبرمحترم مملکه جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهورمحترم مملکه جمهوری اسلامی ایران ،مسئولین ومدیران محترم مملکه ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب سقوط ازتراس منزل وپایان عمرمرحوم داریوش خادمی به علت دستورقوه قضائیه ودادگستری حکومت ودولت جمهوری اسلامی ایران (مقصرین:دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ،قوه قضائیه ودادگستری ونیروی انتظامی وپلیس ایران) شرح ماوقع:درسال 1391 دونفرماموروسربازان دولتی جمهوری اسلامی ایران با دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی ماموران قضایی دادگستری وقوه قضائیه حکومت جمهوری اسلامی ایران دستورجلب ورود به منزل به تاریخ 26/7/91 صادره ازقاضی شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازیک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری برای دستگیری وجلب ودزدیدن وسلب امنیت وآزادی واختیاروآسایش وآدم ربایی وارهاب به نیابت ودرراستای منافع دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه ورود وخروج مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل مستقیماً بدون اینکه مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون اینکه صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی بدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب وحشت وباسرعت زیاد به زوروبا قهروغلبه به سمت سالن خانه با کلت کمری یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ازمامورکارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند مامورصدای سربازمی زند سربازهم به زوروبا قهروغلبه وبدون اجازه با اسلحه کلاشینکف به خانه حمله می کند هم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبه دنبال مرحوم درسالن منزل می روند مرحوم دراثرتعقیب وترس بی اختیارواراده ازتراس سقوط می کند وکشته می شود بعدازکشتن مرحوم مامورین ازسالن وتراس منزل خارج می شوند وازکوچه به زوروبا قهروغلبه وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه متوفی دستبند می زنند ومتوفی را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند بعدازاجرای دستورقضایی غیرقانونی وغیرشرعی حکومت جمهوری اسلامی ایران وکشتن مرحوم داریوش خادمی درمحکمه ثابت واحرازشد که ماموران قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازبه خطا واشتباهاً دستورتعقیب وجلب مرحوم داریوش خادمی را صادرکرده است ومرحوم درپرونده جلب بی گناه بوده است لذا قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازومامورین دولتی با معاونت وهمکاری مستقیم دولت جمهوری اسلامی ایران دادن اسلحه،ماشین،دستبند،سبب ترس وکشتن مرحوم داریوش خادمی را فراهم کرده است به دلایل ومستندات اولاً:قاضی اجرای احکام کیفری با علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خداوند وبا نقض حرمت ماه خداوند ذی الحجه الحرام با دستورغیرشرعی وغیرقانونی وعمل نکردن به دستوروآیه 27و28و29 قرآن کریم سوره نوروجلب وتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی خلاف قانون خداوند ودستورآدم ربایی وبا عمل ذاتاً نامشروع وغیرقانونی مستنداً به برگ جلب ورود به منزل سبب ترس وسقوط مرحوم داریوش خادمی شده است وزهرترس را به مرحوم داریوش خادمی منتقل کرده است وسبب سلب آزادی وامنیت وآسایش وآبرومومن وسبب فرستادن وروانه کردن ویورش وحمله مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران به منزل مرحوم داریوش خادمی شده است ثانیاً:مراقبت ونظارت وریاست براعمال ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودستوراجرای حکم برعهده دادستان می باشد که به استناد ماده 28و32و484 آیین دادرسی کیفری ایران دادستان حکومت جمهوری اسلامی ایران ودادستان شیرازضامن ومسئول می باشند ثالثاً:دستوراجرای حکم وقضاوت برعهده مامورقضایی زن که فاقد شرایط عمومی قضاوت وحکم ازلحاظ دین اسلام می باشد نیست دین اسلام شرایطی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مشخص کرده است رجل بودن ،سالخورده بودن،اجتهاد مطلق،عقل،ایمان،عدالت،که قاضی اجرای احکام کیفری صلاحیت عمومی قضاوت ودستوراجرای حکم را نداشته است وحکم ودستورغیرنافذ وباطل بوده است لذا ضمان ومسئولیت قاضی ماذون که شرایط نامبرده شده را شرعاً فاقد می باشد مستقیماً برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد به علت اینکه دستورشرع را اجرا نکرده است وگناه وتقصیرشرعی مرتکب شده است وسبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است رابعاً:اگردولت جمهوری اسلامی ایران دستورخداوند قرآن کریم آیه 27و28و29 سوره نوررا نقض نمی کرد وکلید گناه وفساد را به قوه قضائیه ودادگستری جمهوری اسلامی ایران ومامورین دولتی وقضایی نمی داد مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با رفتارفی نفسه نامشروع وغیرقانونی وبا نقض قانون شرع وخداوند وقرآن کریم سبب ایجاد وضعیت غیرقانونی ونامشروع وخطرناک وسلب آزادی واختیاروآسایش وامنیت وآبرووحیثیت وارهاب وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران با عدم اجرای دستورخداوند وآماده کردن وسائل ارهاب وآدم ربایی وبا عمل خلاف مقررات شرع وکتاب خداوند دراجرای وظایف غیرشرعی وغیرقانونی ماموریت خداوند وکتاب قرآن را انجام نداده است ودرنیابت خداوند تخطی وتندروی کرده است وسبب وزمینه دستورتعقیب غیرشرعی وغیرقانونی مامورین قضایی ودولتی را فراهم کرده است که به استناد قاعده نیابت وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به مواد 143و473 499 و580 قانون مجازات اسلامی وتعزیرات ایران وماده 500 و58 و4و7 آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171 قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است وبه استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است لذا به طریق قیاس اولویت دراجرای وظایف غیرقانونی وغیرشرعی وعمل خلاف مقررات دیه برعهده بیت المال است واصولاً دیه بیشتری باید به زیان دیده مرحوم داریوش خادمی تعلق بگیرد لذا دولت جمهوری اسلامی ایران به علت اینکه عمل مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازخلاف مقررات شرع وقانون بوده است ازپرداخت دیه مرحوم داریوش خادمی استنکاف می کند لذا پرداخت نکردن خسارت ودیه واقعی سوقیه یوم الادا مرحوم داریوش خادمی ازبیت المال وخزانه واموال ودارایی های حکومت جمهوری اسلامی ایران ممکن است خشم وانتقام خداوند را به همراه داشته باشد وموجب ناامنی وسلب آسایش وامنیت دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران وکشورایران ازطریق زلزله یا طوفان سنگین یا سیل شود که پرداخت کردن دیه وخسارت وصداق مانع خشم خداوند وحوادث طبیعی فوق می شود بنابراین سبب به وجود آمدن عملیات ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی وخطرناک مامورین وقاضی اجرای احکام دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است لذا دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده 506 قانون مجازات اسلامی ایران سبب اقوی کشتن مرحوم داریوش خادمی مسحوب می شود به علت اینکه اگردولت جمهوری اسلامی ایران نبود وبه قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازکه مامورین قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود اجازه جلب ورود به منزل وتعقیب ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کرد وقاضی اجرای احکام ودادستان دستورتعقیب وجلب وسلب آزادی وامنیت وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کردند ومامورین را برای ارهاب وآدم ربایی وتعقیب وجلب وسلب آزادی ودزدیدن مرحوم داریوش خادمی نمی فرستادند مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد بنابراین مسبب اصلی سلب حیات وبی نظمی درمحیط مسکونی مرحوم دولت جمهوری اسلامی ایران است قرآن کریم سوره نوردستوروآیه 29 صراحتاً جلب وتعقیب درمکان مسکونی را حرام وغیرقانونی وغیرشرعی وگناه اعلام کرده است وبازداشت متهم فقط درمکان غیرمسکونی جایزاست لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیرمسکونه فیها متاع والله یعلم ما تبدون وما تکتمون که دولت جمهوری اسلامی ایران برخلاف این دستورخداوند رفتارکرده است وانجام گناه را برای مامورین وقاضی تسهیل کرده است وسبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران مسئول وضامن عمل غیرقانونی وغیرشرعی مامورین قضایی ودولتی می باشد ومسئول وضامن هرنوع ضرروزیان وخسارت مامورین دولتی وقضایی درحین انجام وظیفه واجرای وظایف قانونی است ومسئول ضرروزیان وخسارت هایی است که دراثراجرای قانون وانجام وظیفه به زیان دیده وارد شده است لذا به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی حکومت جمهوری اسلامی ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به دلیل اینکه بدون مجوزشرعی وقانونی وبا عمل نامشروع وغیرقانونی عمداً به جان وسلامتی وآزادی وآبرووحیثیت مومن مرحوم داریوش خادمی ضربه وخسارت وارد کرده است وموجب ترس وارهاب وآدم ربایی شده است که نقض این حقوق سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران که مسبب رفتارغیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ومامورین دولتی ومقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است باید دیه وخسارت کامل را به مرحوم داریوش خادمی پرداخت کند لذا ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ایران ورئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم که اولاً: پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازرا به من بازگردانند ثانیاً:ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ایران ورئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا طبق قانون شرع وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا وپرداخت اجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- دستورغیرقانونی وغیرشرعی دولت جمهوری اسلامی ایران به مامورین قضایی ودولتی مستنداً به برگ جلب شعبه 8 اجرای احکام کیفری دادستان شیرازفلکه اطلسی میدان قائم 2-احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی تخلف قاضی اجرای احکام کیفری درمحکمه انتظامی قضات واثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب3- حمله ویورش ماموران وسربازان حکومت جمهوری اسلامی ایران فرمانده نیروی انتظامی وپلیس استان فارس کلانتری بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورقوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 4- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران شیرازوتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظراستان فارس شیرازعلیه محکوم علیه بیت المال ودولت جمهوری اسلامی ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی Khademi.ardalan@gmail.com ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم 7146813143 -09366228371 خلاصه شکایت ولایحه 2 برگ پیوست می باشد
31.57.210.172SADJ37TSTX
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبر،رئیس جمهور،مسئولین،مدیران محترم مملکت جمهوری اسلامی ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب کشتن انسان مرحوم داریوش خادمی به علت دستورقوه قضائیه ودادگستری دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران (مقصرین:دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران،قوه قضائیه ودادگستری جمهوری اسلامی ایران ،نیروی انتظامی وپلیس ایران) ورود وحمله غیرقانونی وغیرشرعی ماموران وسربازان وعوامل دولت جمهوری اسلامی ایران با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری بدون اجازه وبدون نشان دادن کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب وبدون رعایت موازین شرعی وقانونی به زوروبا قهروغلبه وبا ایجاد رعب وحشت به خانه مرحوم داریوش خادمی وسقوط ازتراس منزل وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی به علت اقدامات وعملیات قهریه وغلبه وتسلط وآزاروظلم وستم قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران ونقض قوانین مملکتی دزدیدن وربایش وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وآسایش ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبرووحیثیت مومن ونقض قانون خداوند قرآن کریم سوره نوردستور27و28و29 ودستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود برائت وبی گناهی درپرونده موضوع جلب وصدوردستورجلب وتعقیب مستقیم غیرمنتظره وناگهانی وغافلگیرانه قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت قوانین دستگیری وجلب وبدون رعایت حق وحقوق خداوند برای بنده خود مرحوم داریوش خادمی لذا قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است به دلیل اینکه دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که اولاً:نباید صادرمی شده است به علت اینکه محکومیت نداشته است وحکم علیه مرحوم صادرنشده است که نوبت به اجرای حکم برسد بنابراین با انتفاء موضوع اجرای حکم ودستورجلب وتعقیب منتفی بوده است وصدوردستورتعقیب وجلب سالبه به انتفاء موضوع بوده است ثانیاً:قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران دستورتعقیب وجلب ورود به منزل انسانی را صادرکرده است که صدوردستوراساساً خلاف قانون خداوند دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم بوده است وبدون اینکه قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین جلب ودستگیری وقانون خداوند را رعایت کند نقض این قوانین سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است ثالثاً:دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که برای خداوند محترم وبرای جامعه مفید وموثربوده است لذا دولت جمهوری اسلامی ایران ازحدود اذن واجازه ومتعارف تعدی وتجاوزکرده است وبه علت نقض قوانین ومقررات شرع دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم سبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است که به استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است تقاضای پرداخت دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را داریم لذا ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ورئیس جمهورمحترم مملکت ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه استناد قانون اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت سوقیه یوم الادا موارد نامبرده شده واجرت المثل ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران مستنداً به برگ جلب شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری شیرازفلکه اطلسی میدان قائم شیرازواحرازواثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب 2- حمله ویورش مامورین کلانتری فرماندهی انتظامی پلیس جمهوری اسلامی ایران بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورغیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 3- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران وتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظرقوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه محکوم علیه بیت المال ودولت جمهوری اسلامی ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی – ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم تلفن 09366228371 -7146813143
31.58.164.246NTUC38SMHR
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبرمحترم مملکت جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهورمحترم مملکت جمهوری اسلامی ایران ،مسئولین ومدیران محترم مملکت ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب کشتن مرحوم داریوش خادمی به دستوردولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران سقوط ازتراس منزل وپایان عمرمرحوم داریوش خادمی به علت دستورقوه قضائیه ودادگستری حکومت ودولت جمهوری اسلامی ایران (مقصرین:دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ،قوه قضائیه ودادگستری ونیروی انتظامی وپلیس ایران) شرح ماوقع:درسال 1391 دونفرماموروسربازان دولتی جمهوری اسلامی ایران با دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی ماموران قضایی دادگستری وقوه قضائیه حکومت جمهوری اسلامی ایران دستورجلب ورود به منزل به تاریخ 26/7/91 صادره ازقاضی شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازیک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری برای دستگیری وجلب ودزدیدن وسلب امنیت وآزادی واختیاروآسایش وآدم ربایی وارهاب به نیابت ودرراستای منافع دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه ورود وخروج مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل مستقیماً بدون اینکه مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون اینکه صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی بدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب وحشت وباسرعت زیاد به زوروبا قهروغلبه به سمت سالن خانه با کلت کمری یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ازمامورکارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند مامورصدای سربازمی زند سربازهم به زوروبا قهروغلبه وبدون اجازه با اسلحه کلاشینکف به خانه حمله می کند هم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبه دنبال مرحوم درسالن منزل می روند مرحوم دراثرتعقیب وترس بی اختیارواراده ازتراس سقوط می کند وکشته می شود بعدازکشتن مرحوم مامورین ازسالن وتراس منزل خارج می شوند وازکوچه به زوروبا قهروغلبه وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه متوفی دستبند می زنند ومتوفی را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند بعدازاجرای دستورقضایی غیرقانونی وغیرشرعی حکومت جمهوری اسلامی ایران وکشتن مرحوم داریوش خادمی درمحکمه ثابت واحرازشد که ماموران قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازبه خطا دستورتعقیب وجلب مرحوم داریوش خادمی را صادرکرده است ومرحوم درپرونده جلب بی گناه بوده است لذا قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازومامورین دولتی با معاونت وهمکاری مستقیم دولت جمهوری اسلامی ایران دادن اسلحه،ماشین،دستبند،سبب ترس وکشتن مرحوم داریوش خادمی را فراهم کرده است به دلایل ومستندات اولاً:قاضی اجرای احکام کیفری با علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خداوند وبا نقض حرمت ماه خداوند ذی الحجه الحرام با دستورغیرشرعی وغیرقانونی وعمل نکردن به دستوروآیه 27و28و29 قرآن کریم سوره نوروجلب وتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی خلاف قانون خداوند ودستورآدم ربایی وبا عمل ذاتاً نامشروع وغیرقانونی مستنداً به برگ جلب ورود به منزل سبب ترس وسقوط مرحوم داریوش خادمی شده است وزهرترس را به مرحوم داریوش خادمی منتقل کرده است وسبب سلب آزادی وامنیت وآسایش وآبرومومن وسبب فرستادن وروانه کردن ویورش وحمله مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران به منزل مرحوم داریوش خادمی شده است ثانیاً:مراقبت ونظارت وریاست براعمال ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودستوراجرای حکم برعهده دادستان می باشد که به استناد ماده 28و32و484 آیین دادرسی کیفری ایران دادستان حکومت جمهوری اسلامی ایران ودادستان شیرازضامن ومسئول می باشند ثالثاً:دستوراجرای حکم وقضاوت برعهده مامورقضایی زن که فاقد شرایط عمومی قضاوت وحکم ازلحاظ دین اسلام می باشد نیست دین اسلام شرایطی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مشخص کرده است رجل بودن ،سالخورده بودن،اجتهاد مطلق،عقل،ایمان،عدالت،که قاضی اجرای احکام کیفری صلاحیت عمومی قضاوت ودستوراجرای حکم را نداشته است وحکم ودستورغیرنافذ وباطل بوده است لذا ضمان ومسئولیت قاضی ماذون که شرایط نامبرده شده را شرعاً فاقد می باشد مستقیماً برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد به علت اینکه دستورشرع را اجرا نکرده است وگناه وتقصیرشرعی مرتکب شده است وسبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است رابعاً:اگردولت جمهوری اسلامی ایران دستورخداوند قرآن کریم آیه 27و28و29 سوره نوررا نقض نمی کرد وکلید گناه وفساد را به قوه قضائیه ودادگستری جمهوری اسلامی ایران ومامورین دولتی وقضایی نمی داد مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با رفتارفی نفسه نامشروع وغیرقانونی وبا نقض قانون شرع وخداوند وقرآن کریم سبب ایجاد وضعیت غیرقانونی ونامشروع وخطرناک وسلب آزادی واختیاروآسایش وامنیت وآبرووحیثیت وارهاب وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران با عدم اجرای دستورخداوند وآماده کردن وسائل ارهاب وآدم ربایی وبا عمل خلاف مقررات شرع وکتاب خداوند دراجرای وظایف غیرشرعی وغیرقانونی ماموریت خداوند وکتاب قرآن را انجام نداده است ودرنیابت خداوند تخطی وتندروی کرده است وسبب وزمینه دستورتعقیب غیرشرعی وغیرقانونی مامورین قضایی ودولتی را فراهم کرده است که به استناد قاعده نیابت وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به مواد 143و473 499 و580 قانون مجازات اسلامی وتعزیرات ایران وماده 500 و58 و4و7 آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171 قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است وبه استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است لذا به طریق قیاس اولویت دراجرای وظایف غیرقانونی وغیرشرعی وعمل خلاف مقررات دیه برعهده بیت المال است واصولاً دیه بیشتری باید به زیان دیده مرحوم داریوش خادمی تعلق بگیرد لذا دولت جمهوری اسلامی ایران به علت اینکه عمل مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازخلاف مقررات شرع وقانون بوده است ازپرداخت دیه مرحوم داریوش خادمی استنکاف می کند بنابراین سبب به وجود آمدن عملیات ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی وخطرناک مامورین وقاضی اجرای احکام دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است لذا دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده 506 قانون مجازات اسلامی ایران سبب اقوی کشتن مرحوم داریوش خادمی مسحوب می شود به علت اینکه اگردولت جمهوری اسلامی ایران نبود وبه قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازکه مامورین قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود اجازه جلب ورود به منزل وتعقیب ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کرد وقاضی اجرای احکام ودادستان دستورتعقیب وجلب وسلب آزادی وامنیت وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کردند ومامورین را برای ارهاب وآدم ربایی وتعقیب وجلب وسلب آزادی ودزدیدن مرحوم داریوش خادمی نمی فرستادند مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد بنابراین مسبب اصلی سلب حیات وبی نظمی درمحیط مسکونی مرحوم دولت جمهوری اسلامی ایران است قرآن کریم سوره نوردستوروآیه 29 صراحتاً جلب وتعقیب درمکان مسکونی را حرام وغیرقانونی وغیرشرعی وگناه اعلام کرده است وبازداشت متهم فقط درمکان غیرمسکونی جایزاست لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیرمسکونه فیها متاع والله یعلم ما تبدون وما تکتمون که دولت جمهوری اسلامی ایران برخلاف این دستورخداوند رفتارکرده است وانجام گناه را برای مامورین وقاضی تسهیل کرده است وسبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران مسئول وضامن عمل غیرقانونی وغیرشرعی مامورین قضایی ودولتی می باشد ومسئول وضامن هرنوع ضرروزیان وخسارت مامورین دولتی وقضایی درحین انجام وظیفه واجرای وظایف قانونی است ومسئول ضرروزیان وخسارت هایی است که دراثراجرای قانون وانجام وظیفه به زیان دیده وارد شده است لذا به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی حکومت جمهوری اسلامی ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به دلیل اینکه بدون مجوزشرعی وقانونی وبا عمل نامشروع وغیرقانونی عمداً به جان وسلامتی وآزادی وآبرووحیثیت مومن مرحوم داریوش خادمی ضربه وخسارت وارد کرده است وموجب ترس وارهاب وآدم ربایی شده است که نقض این حقوق سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران که مسبب رفتارغیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ومامورین دولتی ومقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است باید دیه وخسارت کامل را به مرحوم داریوش خادمی پرداخت کند لذا ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ایران ورئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم که اولاً: پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازرا به من بازگردانند ثانیاً:ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ایران ورئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا طبق قانون شرع وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا وپرداخت اجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- دستورغیرقانونی وغیرشرعی دولت جمهوری اسلامی ایران به مامورین قضایی ودولتی مستنداً به برگ جلب شعبه 8 اجرای احکام کیفری دادستان شیرازفلکه اطلسی میدان قائم 2-احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی تخلف قاضی اجرای احکام کیفری درمحکمه انتظامی قضات واثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب3- حمله ویورش ماموران وسربازان حکومت جمهوری اسلامی ایران فرمانده نیروی انتظامی وپلیس استان فارس کلانتری بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورقوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 4- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران شیرازوتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظراستان فارس شیرازعلیه محکوم علیه بیت المال ودولت جمهوری اسلامی ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی Khademi.ardalan@gmail.com ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم 7146813143 -09366228371 خلاصه شکایت ولایحه 2 برگ پیوست می باشد
31.58.164.246HPPU39KGXU
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبر،رئیس جمهور،مسئولین،مدیران محترم مملکت جمهوری اسلامی ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب کشتن انسان مرحوم داریوش خادمی به علت دستورقوه قضائیه ودادگستری دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران (مقصرین:دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران،قوه قضائیه ودادگستری جمهوری اسلامی ایران ،نیروی انتظامی وپلیس ایران) ورود وحمله غیرقانونی وغیرشرعی ماموران وسربازان وعوامل دولت جمهوری اسلامی ایران با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری بدون اجازه وبدون نشان دادن کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب وبدون رعایت موازین شرعی وقانونی به زوروبا قهروغلبه وبا ایجاد رعب وحشت به خانه مرحوم داریوش خادمی وسقوط ازتراس منزل وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی به علت اقدامات وعملیات قهریه وغلبه وتسلط وآزاروظلم وستم قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران ونقض قوانین مملکتی دزدیدن وربایش وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وآسایش ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبرووحیثیت مومن ونقض قانون خداوند قرآن کریم سوره نوردستور27و28و29 ودستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود برائت وبی گناهی درپرونده موضوع جلب وصدوردستورجلب وتعقیب مستقیم غیرمنتظره وناگهانی وغافلگیرانه قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت قوانین دستگیری وجلب وبدون رعایت حق وحقوق خداوند برای بنده خود مرحوم داریوش خادمی لذا قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است به دلیل اینکه دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که اولاً:نباید صادرمی شده است به علت اینکه محکومیت نداشته است وحکم علیه مرحوم صادرنشده است که نوبت به اجرای حکم برسد بنابراین با انتفاء موضوع اجرای حکم ودستورجلب وتعقیب منتفی بوده است وصدوردستورتعقیب وجلب سالبه به انتفاء موضوع بوده است ثانیاً:قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران دستورتعقیب وجلب ورود به منزل انسانی را صادرکرده است که صدوردستوراساساً خلاف قانون خداوند دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم بوده است وبدون اینکه قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین جلب ودستگیری وقانون خداوند را رعایت کند نقض این قوانین سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است ثالثاً:دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که برای خداوند محترم وبرای جامعه مفید وموثربوده است لذا دولت جمهوری اسلامی ایران ازحدود اذن واجازه ومتعارف تعدی وتجاوزکرده است وبه علت نقض قوانین ومقررات شرع دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم سبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است که به استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است تقاضای پرداخت دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را داریم لذا ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ورئیس جمهورمحترم مملکت ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه استناد قانون اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت سوقیه یوم الادا موارد نامبرده شده واجرت المثل ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران مستنداً به برگ جلب شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری شیرازفلکه اطلسی میدان قائم شیرازواحرازواثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب 2- حمله ویورش مامورین کلانتری فرماندهی انتظامی پلیس جمهوری اسلامی ایران بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورغیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 3- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران وتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظرقوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه محکوم علیه بیت المال ودولت جمهوری اسلامی ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی – ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم تلفن 09366228371 -7146813143
37.148.95.148PWRM40GQXI
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comاداری و پشتیبانی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبرمحترم مملکت جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهورمحترم مملکت جمهوری اسلامی ایران ،مسئولین ومدیران محترم مملکت ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب کشتن مرحوم داریوش خادمی به دستوردولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران سقوط ازتراس منزل وپایان عمرمرحوم داریوش خادمی به علت دستورقوه قضائیه ودادگستری حکومت ودولت جمهوری اسلامی ایران (مقصرین:دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ،قوه قضائیه ودادگستری ونیروی انتظامی وپلیس ایران) شرح ماوقع:درسال 1391 دونفرماموروسربازان دولتی جمهوری اسلامی ایران با دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی ماموران قضایی دادگستری وقوه قضائیه حکومت جمهوری اسلامی ایران دستورجلب ورود به منزل به تاریخ 26/7/91 صادره ازقاضی شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازیک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری برای دستگیری وجلب ودزدیدن وسلب امنیت وآزادی واختیاروآسایش وآدم ربایی وارهاب به نیابت ودرراستای منافع دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه ورود وخروج مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل مستقیماً بدون اینکه مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون اینکه صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی بدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب وحشت وباسرعت زیاد به زوروبا قهروغلبه به سمت سالن خانه با کلت کمری یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ازمامورکارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند مامورصدای سربازمی زند سربازهم به زوروبا قهروغلبه وبدون اجازه با اسلحه کلاشینکف به خانه حمله می کند هم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبه دنبال مرحوم درسالن منزل می روند مرحوم دراثرتعقیب وترس بی اختیارواراده ازتراس سقوط می کند وکشته می شود بعدازکشتن مرحوم مامورین ازسالن وتراس منزل خارج می شوند وازکوچه به زوروبا قهروغلبه وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه متوفی دستبند می زنند ومتوفی را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند بعدازاجرای دستورقضایی غیرقانونی وغیرشرعی حکومت جمهوری اسلامی ایران وکشتن مرحوم داریوش خادمی درمحکمه ثابت واحرازشد که ماموران قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازبه خطا دستورتعقیب وجلب مرحوم داریوش خادمی را صادرکرده است ومرحوم درپرونده جلب بی گناه بوده است لذا قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازومامورین دولتی با معاونت وهمکاری مستقیم دولت جمهوری اسلامی ایران دادن اسلحه،ماشین،دستبند،سبب ترس وکشتن مرحوم داریوش خادمی را فراهم کرده است به دلایل ومستندات اولاً:قاضی اجرای احکام کیفری با علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خداوند وبا نقض حرمت ماه خداوند ذی الحجه الحرام با دستورغیرشرعی وغیرقانونی وعمل نکردن به دستوروآیه 27و28و29 قرآن کریم سوره نوروجلب وتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی خلاف قانون خداوند ودستورآدم ربایی وبا عمل ذاتاً نامشروع وغیرقانونی مستنداً به برگ جلب ورود به منزل سبب ترس وسقوط مرحوم داریوش خادمی شده است وزهرترس را به مرحوم داریوش خادمی منتقل کرده است وسبب سلب آزادی وامنیت وآسایش وآبرومومن وسبب فرستادن وروانه کردن ویورش وحمله مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران به منزل مرحوم داریوش خادمی شده است ثانیاً:مراقبت ونظارت وریاست براعمال ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودستوراجرای حکم برعهده دادستان می باشد که به استناد ماده 28و32و484 آیین دادرسی کیفری ایران دادستان حکومت جمهوری اسلامی ایران ودادستان شیرازضامن ومسئول می باشند ثالثاً:دستوراجرای حکم وقضاوت برعهده مامورقضایی زن که فاقد شرایط عمومی قضاوت وحکم ازلحاظ دین اسلام می باشد نیست دین اسلام شرایطی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مشخص کرده است رجل بودن ،سالخورده بودن،اجتهاد مطلق،عقل،ایمان،عدالت،که قاضی اجرای احکام کیفری صلاحیت عمومی قضاوت ودستوراجرای حکم را نداشته است وحکم ودستورغیرنافذ وباطل بوده است لذا ضمان ومسئولیت قاضی ماذون که شرایط نامبرده شده را شرعاً فاقد می باشد مستقیماً برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد به علت اینکه دستورشرع را اجرا نکرده است وگناه وتقصیرشرعی مرتکب شده است وسبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است رابعاً:اگردولت جمهوری اسلامی ایران دستورخداوند قرآن کریم آیه 27و28و29 سوره نوررا نقض نمی کرد وکلید گناه وفساد را به قوه قضائیه ودادگستری جمهوری اسلامی ایران ومامورین دولتی وقضایی نمی داد مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با رفتارفی نفسه نامشروع وغیرقانونی وبا نقض قانون شرع وخداوند وقرآن کریم سبب ایجاد وضعیت غیرقانونی ونامشروع وخطرناک وسلب آزادی واختیاروآسایش وامنیت وآبرووحیثیت وارهاب وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران با عدم اجرای دستورخداوند وآماده کردن وسائل ارهاب وآدم ربایی وبا عمل خلاف مقررات شرع وکتاب خداوند دراجرای وظایف غیرشرعی وغیرقانونی ماموریت خداوند وکتاب قرآن را انجام نداده است ودرنیابت خداوند تخطی وتندروی کرده است وسبب وزمینه دستورتعقیب غیرشرعی وغیرقانونی مامورین قضایی ودولتی را فراهم کرده است که به استناد قاعده نیابت وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به مواد 143و473 499 و580 قانون مجازات اسلامی وتعزیرات ایران وماده 500 و58 و4و7 آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171 قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است وبه استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است لذا به طریق قیاس اولویت دراجرای وظایف غیرقانونی وغیرشرعی وعمل خلاف مقررات دیه برعهده بیت المال است واصولاً دیه بیشتری باید به زیان دیده مرحوم داریوش خادمی تعلق بگیرد لذا دولت جمهوری اسلامی ایران به علت اینکه عمل مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازخلاف مقررات شرع وقانون بوده است ازپرداخت دیه مرحوم داریوش خادمی استنکاف می کند بنابراین سبب به وجود آمدن عملیات ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی وخطرناک مامورین وقاضی اجرای احکام دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است لذا دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده 506 قانون مجازات اسلامی ایران سبب اقوی کشتن مرحوم داریوش خادمی مسحوب می شود به علت اینکه اگردولت جمهوری اسلامی ایران نبود وبه قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازکه مامورین قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود اجازه جلب ورود به منزل وتعقیب ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کرد وقاضی اجرای احکام ودادستان دستورتعقیب وجلب وسلب آزادی وامنیت وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کردند ومامورین را برای ارهاب وآدم ربایی وتعقیب وجلب وسلب آزادی ودزدیدن مرحوم داریوش خادمی نمی فرستادند مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد بنابراین مسبب اصلی سلب حیات وبی نظمی درمحیط مسکونی مرحوم دولت جمهوری اسلامی ایران است قرآن کریم سوره نوردستوروآیه 29 صراحتاً جلب وتعقیب درمکان مسکونی را حرام وغیرقانونی وغیرشرعی وگناه اعلام کرده است وبازداشت متهم فقط درمکان غیرمسکونی جایزاست لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیرمسکونه فیها متاع والله یعلم ما تبدون وما تکتمون که دولت جمهوری اسلامی ایران برخلاف این دستورخداوند رفتارکرده است وانجام گناه را برای مامورین وقاضی تسهیل کرده است وسبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران مسئول وضامن عمل غیرقانونی وغیرشرعی مامورین قضایی ودولتی می باشد ومسئول وضامن هرنوع ضرروزیان وخسارت مامورین دولتی وقضایی درحین انجام وظیفه واجرای وظایف قانونی است ومسئول ضرروزیان وخسارت هایی است که دراثراجرای قانون وانجام وظیفه به زیان دیده وارد شده است لذا به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی حکومت جمهوری اسلامی ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به دلیل اینکه بدون مجوزشرعی وقانونی وبا عمل نامشروع وغیرقانونی عمداً به جان وسلامتی وآزادی وآبرووحیثیت مومن مرحوم داریوش خادمی ضربه وخسارت وارد کرده است وموجب ترس وارهاب وآدم ربایی شده است که نقض این حقوق سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران که مسبب رفتارغیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ومامورین دولتی ومقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است باید دیه وخسارت کامل را به مرحوم داریوش خادمی پرداخت کند لذا ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ایران ورئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم که اولاً: پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازرا به من بازگردانند ثانیاً:ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ایران ورئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا طبق قانون شرع وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا وپرداخت اجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- دستورغیرقانونی وغیرشرعی دولت جمهوری اسلامی ایران به مامورین قضایی ودولتی مستنداً به برگ جلب شعبه 8 اجرای احکام کیفری دادستان شیرازفلکه اطلسی میدان قائم 2-احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی تخلف قاضی اجرای احکام کیفری درمحکمه انتظامی قضات واثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب3- حمله ویورش ماموران وسربازان حکومت جمهوری اسلامی ایران فرمانده نیروی انتظامی وپلیس استان فارس کلانتری بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورقوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 4- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران شیرازوتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظراستان فارس شیرازعلیه محکوم علیه بیت المال ودولت جمهوری اسلامی ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی Khademi.ardalan@gmail.com ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم 7146813143 -09366228371 خلاصه شکایت ولایحه 2 برگ پیوست می باشد
37.148.95.148SHFD41HHZH
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبر،رئیس جمهور،مسئولین،مدیران محترم مملکت جمهوری اسلامی ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب کشتن انسان مرحوم داریوش خادمی به علت دستورقوه قضائیه ودادگستری دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران (مقصرین:دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران،قوه قضائیه ودادگستری جمهوری اسلامی ایران ،نیروی انتظامی وپلیس ایران) ورود وحمله غیرقانونی وغیرشرعی ماموران وسربازان وعوامل دولت جمهوری اسلامی ایران با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری بدون اجازه وبدون نشان دادن کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب وبدون رعایت موازین شرعی وقانونی به زوروبا قهروغلبه وبا ایجاد رعب وحشت به خانه مرحوم داریوش خادمی وسقوط ازتراس منزل وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی به علت اقدامات وعملیات قهریه وغلبه وتسلط وآزاروظلم وستم قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران ونقض قوانین مملکتی دزدیدن وربایش وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وآسایش ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبرووحیثیت مومن ونقض قانون خداوند قرآن کریم سوره نوردستور27و28و29 ودستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود برائت وبی گناهی درپرونده موضوع جلب وصدوردستورجلب وتعقیب مستقیم غیرمنتظره وناگهانی وغافلگیرانه قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت قوانین دستگیری وجلب وبدون رعایت حق وحقوق خداوند برای بنده خود مرحوم داریوش خادمی لذا قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است به دلیل اینکه دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که اولاً:نباید صادرمی شده است به علت اینکه محکومیت نداشته است وحکم علیه مرحوم صادرنشده است که نوبت به اجرای حکم برسد بنابراین با انتفاء موضوع اجرای حکم ودستورجلب وتعقیب منتفی بوده است وصدوردستورتعقیب وجلب سالبه به انتفاء موضوع بوده است ثانیاً:قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران دستورتعقیب وجلب ورود به منزل انسانی را صادرکرده است که صدوردستوراساساً خلاف قانون خداوند دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم بوده است وبدون اینکه قوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین جلب ودستگیری وقانون خداوند را رعایت کند نقض این قوانین سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است ثالثاً:دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که برای خداوند محترم وبرای جامعه مفید وموثربوده است لذا دولت جمهوری اسلامی ایران ازحدود اذن واجازه ومتعارف تعدی وتجاوزکرده است وبه علت نقض قوانین ومقررات شرع دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم سبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است که به استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است تقاضای پرداخت دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را داریم لذا ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ورئیس جمهورمحترم مملکت ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه استناد قانون اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت سوقیه یوم الادا موارد نامبرده شده واجرت المثل ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران مستنداً به برگ جلب شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری شیرازفلکه اطلسی میدان قائم شیرازواحرازواثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب 2- حمله ویورش مامورین کلانتری فرماندهی انتظامی پلیس جمهوری اسلامی ایران بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورغیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 3- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران وتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظرقوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه محکوم علیه بیت المال ودولت جمهوری اسلامی ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی – ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم تلفن 09366228371 -7146813143
31.58.167.252CUOO42OINN
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبرمحترم مملکت جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهورمحترم مملکت جمهوری اسلامی ایران ،مسئولین ومدیران محترم مملکت ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب کشتن مرحوم داریوش خادمی به دستوردولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران دستورتعقیب قضایی غیرقانونی وغیرشرعی وغیرانسانی قوه قضائیه ودادگستری جمهوری اسلامی ایران با وجود برائت وبی گناهی درپرونده موضوع جلب ودستورتعقیب وجلب بدون احضاربرای 200 هزارتومان جزای نقدی به نفع دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران وحضوروتعقیب ماموران وعوامل دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران وحمله ویورش با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری به خانه مرحوم داریوش خادمی وسقوط ازتراس منزل وکشته شدن وپریدن وپایان عمرمرحوم داریوش خادمی وازبین بردن آبرووحیثیت مومن وسلب آزادی وآسایش وامنیت وارهاب وآدم ربایی خواسته :پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا والزام واجباردولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت خسارت واقعی یوم الادا سوقیه مرحوم داریوش خادمی وتوقیف وتامین اموال ودارایی های دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران وبیت المال به نفع مرحوم داریوش خادمی به میزان مشخص شده درعرف وقانون اسلام وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن موارد نامبرده شده تحویل قیمت سوقیه یوم الادا واجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تا اجرای حکم شرح ماوقع:درسال 1391 دونفرماموروسربازان دولتی جمهوری اسلامی ایران با دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی ماموران قضایی دادگستری وقوه قضائیه حکومت جمهوری اسلامی ایران دستورجلب ورود به منزل به تاریخ 26/7/91 صادره ازقاضی شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازیک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری برای دستگیری وجلب ودزدیدن وسلب امنیت وآزادی واختیاروآسایش وآدم ربایی وارهاب به نیابت ودرراستای منافع دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه ورود وخروج مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل مستقیماً بدون اینکه مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون اینکه صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی بدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب وحشت وباسرعت زیاد به زوروبا قهروغلبه به سمت سالن خانه با کلت کمری یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ازمامورکارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند مامورصدای سربازمی زند سربازهم به زوروبا قهروغلبه وبدون اجازه با اسلحه کلاشینکف به خانه حمله می کند هم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبه دنبال مرحوم درسالن منزل می روند مرحوم دراثرتعقیب وترس بی اختیارواراده ازتراس سقوط می کند وکشته می شود بعدازکشتن مرحوم مامورین ازسالن وتراس منزل خارج می شوند وازکوچه به زوروبا قهروغلبه وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه متوفی دستبند می زنند ومتوفی را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند بعدازاجرای دستورقضایی غیرقانونی وغیرشرعی حکومت جمهوری اسلامی ایران وکشتن مرحوم داریوش خادمی درمحکمه ثابت واحرازشد که ماموران قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیراز دستورتعقیب وجلب مرحوم داریوش خادمی رابرای 200 هزارتومان جزای نقدی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادرکرده است ومرحوم درپرونده جلب بی گناه بوده است ودولت جمهوری اسلامی ایران با وجود اصل برائت قطعی دستوریورش وحمله به خانه وجلب وتعقیب مرحوم را بدون احضارصادرکرده است که نقض کننده ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر1948 میلادی می باشد لذا قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازومامورین دولتی با معاونت وهمکاری مستقیم دولت جمهوری اسلامی ایران دادن اسلحه،ماشین،دستبند،سبب ترس وکشتن مرحوم داریوش خادمی را فراهم کرده است به دلایل ومستندات اولاً:قاضی اجرای احکام کیفری با علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خداوند وبا نقض حرمت ماه خداوند ذی الحجه الحرام با دستورغیرشرعی وغیرقانونی وعمل نکردن به دستوروآیه 27و28و29 قرآن کریم سوره نوروجلب وتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی خلاف قانون خداوند ودستورآدم ربایی وبا عمل ذاتاً نامشروع وغیرقانونی مستنداً به برگ جلب ورود به منزل سبب ترس وسقوط مرحوم داریوش خادمی شده است وزهرترس را به مرحوم داریوش خادمی منتقل کرده است وسبب سلب آزادی وامنیت وآسایش وآبرومومن وسبب فرستادن وروانه کردن ویورش وحمله مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران به منزل مرحوم داریوش خادمی شده است ثانیاً:مراقبت ونظارت وریاست براعمال ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودستوراجرای حکم برعهده دادستان می باشد که به استناد ماده 28و32و484 آیین دادرسی کیفری ایران دادستان حکومت جمهوری اسلامی ایران ودادستان شیرازضامن ومسئول می باشند ثالثاً:دستوراجرای حکم وقضاوت برعهده مامورقضایی زن که فاقد شرایط عمومی قضاوت وحکم ازلحاظ دین اسلام می باشد نیست دین اسلام شرایطی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مشخص کرده است رجل بودن ،سالخورده بودن،اجتهاد مطلق،عقل،ایمان،عدالت،که قاضی اجرای احکام کیفری صلاحیت عمومی قضاوت ودستوراجرای حکم را نداشته است وحکم ودستورغیرنافذ وباطل بوده است لذا ضمان ومسئولیت قاضی ماذون که شرایط نامبرده شده را شرعاً فاقد می باشد مستقیماً برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد به علت اینکه دستورشرع را اجرا نکرده است وگناه وتقصیرشرعی مرتکب شده است وسبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است رابعاً:اگردولت جمهوری اسلامی ایران دستورخداوند قرآن کریم آیه 27و28و29 سوره نوررا نقض نمی کرد وکلید گناه وفساد را به قوه قضائیه ودادگستری جمهوری اسلامی ایران ومامورین دولتی وقضایی نمی داد مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با رفتارفی نفسه نامشروع وغیرقانونی وبا نقض قانون شرع وخداوند وقرآن کریم سبب ایجاد وضعیت غیرقانونی ونامشروع وخطرناک وسلب آزادی واختیاروآسایش وامنیت وآبرووحیثیت وارهاب وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران با عدم اجرای دستورخداوند وآماده کردن وسائل ارهاب وآدم ربایی وبا عمل خلاف مقررات شرع وکتاب خداوند دراجرای وظایف غیرشرعی وغیرقانونی ماموریت خداوند وکتاب قرآن را انجام نداده است ودرنیابت خداوند تخطی وتندروی کرده است وسبب وزمینه دستورتعقیب غیرشرعی وغیرقانونی مامورین قضایی ودولتی را فراهم کرده است که به استناد قاعده نیابت وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به مواد 143و473 499 و580 قانون مجازات اسلامی وتعزیرات ایران وماده 500 و58 و4و7 آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171 قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است وبه استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است لذا به طریق قیاس اولویت دراجرای وظایف غیرقانونی وغیرشرعی وعمل خلاف مقررات دیه برعهده بیت المال است واصولاً دیه بیشتری باید به زیان دیده مرحوم داریوش خادمی تعلق بگیرد لذا دولت جمهوری اسلامی ایران به علت اینکه عمل مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازخلاف مقررات شرع وقانون بوده است ازپرداخت دیه مرحوم داریوش خادمی استنکاف می کند بنابراین سبب به وجود آمدن عملیات ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی وخطرناک مامورین وقاضی اجرای احکام دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است لذا دولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده 506 قانون مجازات اسلامی ایران سبب اقوی کشتن مرحوم داریوش خادمی مسحوب می شود به علت اینکه اگردولت جمهوری اسلامی ایران نبود وبه قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازکه مامورین قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود اجازه جلب ورود به منزل وتعقیب ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کرد وقاضی اجرای احکام ودادستان دستورتعقیب وجلب وسلب آزادی وامنیت وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کردند ومامورین را برای ارهاب وآدم ربایی وتعقیب وجلب وسلب آزادی ودزدیدن مرحوم داریوش خادمی نمی فرستادند مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد بنابراین مسبب اصلی سلب حیات وبی نظمی درمحیط مسکونی مرحوم دولت جمهوری اسلامی ایران است قرآن کریم سوره نوردستوروآیه 29 صراحتاً جلب وتعقیب درمکان مسکونی را حرام وغیرقانونی وغیرشرعی وگناه اعلام کرده است وبازداشت متهم فقط درمکان غیرمسکونی جایزاست لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیرمسکونه فیها متاع والله یعلم ما تبدون وما تکتمون که دولت جمهوری اسلامی ایران برخلاف این دستورخداوند رفتارکرده است وانجام گناه را برای مامورین وقاضی تسهیل کرده است وسبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران مسئول وضامن عمل غیرقانونی وغیرشرعی مامورین قضایی ودولتی می باشد ومسئول وضامن هرنوع ضرروزیان وخسارت مامورین دولتی وقضایی درحین انجام وظیفه واجرای وظایف قانونی است ومسئول ضرروزیان وخسارت هایی است که دراثراجرای قانون وانجام وظیفه به زیان دیده وارد شده است لذا به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی حکومت جمهوری اسلامی ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به دلیل اینکه بدون مجوزشرعی وقانونی وبا عمل نامشروع وغیرقانونی عمداً به جان وسلامتی وآزادی وآبرووحیثیت مومن مرحوم داریوش خادمی ضربه وخسارت وارد کرده است وموجب ترس وارهاب وآدم ربایی شده است که نقض این حقوق سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران که مسبب رفتارغیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ومامورین دولتی ومقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است باید دیه وخسارت کامل را به مرحوم داریوش خادمی پرداخت کند لذا ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ایران ورئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم که اولاً: پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازرا به من بازگردانند ثانیاً:ازدولت وحکومت جمهوری اسلامی ایران ورهبرمحترم جمهوری اسلامی ایران ورئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا طبق قانون شرع وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا وپرداخت اجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- دستورغیرقانونی وغیرشرعی دولت جمهوری اسلامی ایران به مامورین قضایی ودولتی مستنداً به برگ جلب شعبه 8 اجرای احکام کیفری دادستان شیرازفلکه اطلسی میدان قائم 2-احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی تخلف قاضی اجرای احکام کیفری درمحکمه انتظامی قضات واثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب3- حمله ویورش ماموران وسربازان حکومت جمهوری اسلامی ایران فرمانده نیروی انتظامی وپلیس استان فارس کلانتری بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورقوه قضائیه ودادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 4- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران شیرازوتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظراستان فارس شیرازعلیه محکوم علیه بیت المال ودولت جمهوری اسلامی ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی Khademi.ardalan@gmail.com ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم 7146813143 -09366228371 خلاصه شکایت ولایحه 2 برگ پیوست می باشد
31.58.167.252PJXW43EDOJ
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comامور مالی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبر،رئیس جمهور،مسئولین،مدیران محترم مملکت ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب کشتن انسان مرحوم داریوش خادمی به علت دستورقوه قضائیه ودادگستری دولت وحکومت ایران (مقصرین:دولت وحکومت ایران،قوه قضائیه ودادگستری ایران ،نیروی انتظامی وپلیس ایران) ورود وحمله غیرقانونی وغیرشرعی ماموران وسربازان وعوامل دولت ایران با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری بدون اجازه وبدون نشان دادن کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب وبدون رعایت موازین شرعی وقانونی به زوروبا قهروغلبه وبا ایجاد رعب وحشت به خانه مرحوم داریوش خادمی وسقوط ازتراس منزل وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی به علت اقدامات وعملیات قهریه وغلبه وتسلط وآزاروظلم وستم قوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران ونقض قوانین مملکتی دزدیدن وربایش وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وآسایش ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبرووحیثیت مومن ونقض قانون خداوند قرآن کریم سوره نوردستور27و28و29 ودستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران با وجود برائت وبی گناهی درپرونده موضوع جلب وصدوردستورجلب وتعقیب مستقیم غیرمنتظره وناگهانی وغافلگیرانه قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران بدون رعایت قوانین دستگیری وجلب وبدون رعایت حق وحقوق خداوند برای بنده خود مرحوم داریوش خادمی لذا قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است به دلیل اینکه دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که اولاً:نباید صادرمی شده است به علت اینکه محکومیت نداشته است وحکم علیه مرحوم صادرنشده است که نوبت به اجرای حکم برسد بنابراین با انتفاء موضوع اجرای حکم ودستورجلب وتعقیب منتفی بوده است وصدوردستورتعقیب وجلب سالبه به انتفاء موضوع بوده است ثانیاً:قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران دستورتعقیب وجلب ورود به منزل انسانی را صادرکرده است که صدوردستوراساساً خلاف قانون خداوند دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم بوده است وبدون اینکه قوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران قوانین جلب ودستگیری وقانون خداوند را رعایت کند نقض این قوانین سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است ثالثاً:دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که برای خداوند محترم وبرای جامعه مفید وموثربوده است لذا دولت ایران ازحدود اذن واجازه ومتعارف تعدی وتجاوزکرده است وبه علت نقض قوانین ومقررات شرع دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم سبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است که به استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است تقاضای پرداخت دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را داریم لذا ازدولت وحکومت ایران ورهبرمحترم ورئیس جمهورمحترم مملکت ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه استناد قانون اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت سوقیه یوم الادا موارد نامبرده شده واجرت المثل ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان دولت وحکومت ایران مستنداً به برگ جلب شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری شیرازفلکه اطلسی میدان قائم شیرازواحرازواثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب 2- حمله ویورش مامورین کلانتری فرماندهی انتظامی پلیس ایران بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورغیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 3- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران وتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظرقوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران علیه محکوم علیه بیت المال ودولت ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی – ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم تلفن 09366228371 -7146813143
37.148.93.22IXRW44BNEZ
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comبرنامه ریزی و تجهیز منابع
بسم الله الرحمن الرحیم رهبرمحترم مملکت ایران ،رئیس جمهورمحترم مملکت ایران ،مسئولین ومدیران محترم مملکت ایران،فرمانده محترم کل نیروی های مسلح ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب موضوع : پریدن وسقوط مرحوم داریوش خادمی ازتراس منزل دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی وغیرانسانی ورود به منزل قوه قضائیه ودادگستری دولت وحکومت ایران با وجود برائت وبی گناهی درپرونده موضوع جلب ودستورتعقیب وجلب بدون احضاربرای 200 هزارتومان جزای نقدی به نفع دولت وحکومت ایران وحضوروتعقیب ماموران وعوامل دولت وحکومت ایران وحمله ویورش با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری به منزل وپریدن وسقوط ازتراس منزل وپایان عمرمرحوم داریوش خادمی وازبین بردن آبرووحیثیت وآدم ربایی وارهاب وسلب امنیت وآسایش ودزدیدن انسان خواسته:پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا والزام واجباردولت وحکومت ایران به پرداخت خسارت واقعی یوم الادا سوقیه مرحوم داریوش خادمی وتوقیف وتامین اموال ودارایی های دولت وحکومت ایران وبیت المال به نفع مرحوم داریوش خادمی به میزان مشخص شده درعرف وقانون اسلام وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن موارد نامبرده شده تحویل قیمت سوقیه یوم الادا واجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تا اجرای حکم قطعی شرح ماوقع:درسال 1391 دونفرماموروسربازان دولت ایران با دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی ماموران قضایی دادگستری وقوه قضائیه حکومت ایران دستورجلب ورود به منزل به تاریخ 26/7/91 صادره ازقاضی شعبه 8 معاونت اجرای احکم کیفری ودادستان شیرازیک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری برای دستگیری وجلب ودزدیدن وسلب آزادی واختیاروآسایش وآدم ربایی وارهاب به نیابت ودرراستای منافع دولت وحکومت ایران به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه ورود وخروج مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل مستقیماً بدون اینکه مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون اینکه صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب وحشت وبا قهروغلبه وزوروبا سرعت زیاد به سمت سالن خانه با کلت کمری یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ازمامورکارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند مامورصدای سربازمی زند سربازهم به زوروبا قهروغلبه وبدون اجازه وبا ایجاد رعب وحشت با اسلحه کلاشینکف به خانه حمله می کند هم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبه دنبال مرحوم درسالن منزل می روند مرحوم دراثرتعقیب وترس ازتراس سقوط می کند وکشته می شود بعد ازکشتن مرحوم مامورین ازسالن وتراس منزل خارج می شوند وازکوچه به زوروبا قهروغلبه وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه مرحوم دستبند می زنند و مرحوم را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند لذا قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازومامورین دولتی با معاونت وهمکاری مستقیم دولت وحکومت ایران دادن اسلحه،ماشین،دستبند،سبب ترس وکشتن مرحوم داریوش خادمی را فراهم کرده است به دلایل ومستندات اولاً:قاضی اجرای احکام کیفری با علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خداوند وبا نقض حرمت ماه خداوند ذی الحجه الحرام با دستورغیرشرعی وغیرقانونی وعمل نکردن به دستوروآیه 27و28و29 قرآن کریم سوره نوروجلب وتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی خلاف قانون خداوند ودستورآدم ربایی وبا عمل ذاتاً نامشروع وغیرقانونی مستنداً به برگ جلب ورود به منزل سبب ترس وسقوط مرحوم داریوش خادمی شده است وزهرترس را به مرحوم داریوش خادمی منتقل کرده است وسبب سلب آزادی وامنیت وآسایش وآبرومومن وسبب فرستادن وروانه کردن ویورش وحمله مامورین دولت ایران به منزل مرحوم داریوش خادمی شده است ثانیاً:مراقبت ونظارت وریاست براعمال ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودستوراجرای حکم برعهده دادستان می باشد که به استناد ماده 28و32و484 آیین دادرسی کیفری ایران دادستان حکومت ایران ودادستان شیرازضامن ومسئول می باشند ثالثاً:قانون شرع برای قضاوت وقاضی اجرای احکام شرایطی را مشخص کرده است که درصورت فقدان هریک ازاین شرایط قضاوت واجرای حکم حرام وگناه است رجل بودن ، سالخورده بودن،اجتهاد مطلق،عقل،ایمان،عدالت که قاضی اجرای احکام کیفری صلاحیت عمومی قضاوت ودستوراجرای حکم را نداشته است وحکم ودستورغیرنافذوباطل بوده است لذا ضمان ومسئولیت قاضی ماذون که شرایط نامبرده شده را شرعاً فاقد می باشد مستقیماً برعهده دولت ایران است به علت اینکه با اجازه قضاوت به قاضی زن دستورشرع را اجرا نکرده است وگناه وتقصیرشرعی مرتکب شده است وسبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است رابعاً:اگرحکومت ایران دستورخداوند قرآن کریم آیه 27و28و29سوره نوررا نقض نمی کرد واجازه تعقیب ورود به منزل ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وآسایش وامنیت را به قاضی ومامورین دولتی نمی داد مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد لذا دولت وحکومت ایران با رفتارفی نفسه خطرناک نامشروع وغیرقانونی وبا نقض قانون شرع وخداوند وقرآن کریم سبب ایجاد وضعیت غیرقانونی ونامشروع وخطرناک وسلب آزادی واختیاروآسایش وامنیت وآبرووحیثیت وارهاب وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین حکومت ایران با عدم اجرای دستورخداوند وآماده کردن وسائل ارهاب وآدم ربایی ودزدی وسلب آزادی وامنیت وآسایش وبا عمل خلاف مقررات شرع وکتاب خداوند دراجرای وظایف غیرشرعی وغیرقانونی ماموریت خداوند وکتاب مقدس قرآن را انجام نداده است ودرنیابت خداوند تخطی وتندروی کرده است وسبب وزمینه دستورتعقیب غیرشرعی وغیرقانونی مامورین قضایی ودولتی را فراهم کرده است که به استناد قاعده نیابت وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به مواد143و473و499و580 قانون مجازات اسلامی ایران وتعزیرات ایران وماده 500و58و4و7آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171 قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است وبه استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است لذا به طریق قیاس اولویت دراجرای وظایف غیرقانونی وغیرشرعی وعمل خلاف مقررات دیه برعهده بیت المال است واصولاً دیه بیشتری باید به زیان دیده مرحوم داریوش خادمی تعلق بگیرد لذا دولت ایران به علت اینکه عمل مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازخلاف مقررات شرع وقانون بوده است ازپرداخت دیه مرحوم داریوش خادمی استنکاف می کند بنابراین سبب به وجود آمدن عملیات ورفتارغیرشرعی وغیرقانونی وخطرناک مامورین وقاضی اجرای احکام حکومت ایران بوده است لذا دولت ایران به استناد ماده 506 قانون مجازات اسلامی ایران سبب اقوی کشتن مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به علت اینکه اگردولت ایران نبود وبه قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازاجازه جلب وتعقیب ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی ونقض قانون خداوند دستور27و28و29 قرآن مجید را صادرنمی کرد وقاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازاجازه جلب وتعقیب ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کردند ومامورین را برای ارهاب وآدم ربایی ودزدیدن وجلب وتعقیب وسلب آسایش وامنیت مرحوم داریوش خادمی نمی فرستادند مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد بنابراین سبب سلب حیات وبی نظمی درمحیط مسکونی مرحوم دولت ایران است قرآن مجید سوره نوردستوروآیه 29 صراحتاًجلب وتعقیب درمکان مسکونی را حرام وغیرقانونی وغیرشرعی وگناه اعلام کرده است وبازداشت متهم فقط درمکان غیرمسکونی جایزاست لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاًغیرمسکونه فیها متاع والله یعلم ما تبدون وما تکتمون که دولت وحکومت ایران برخلاف این دستورخداوند رفتارکرده است وانجام گناه را برای مامورین وقاضی تسهیل کرده است وسبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین حکومت ایران مسئول وضامن عمل غیرقانونی وغیرشرعی مامورین قضایی ودولتی می باشد ومسئول وضامن هرنوع ضرروزیان وخسارت مامورین دولتی وقضایی درحین انجام وظیفه واجرای وظایف قانونی است ومسئول ضرروزیان وخسارت هایی است که دراثراجرای قانون وانجام وظیفه به زیان دیده وارد شده است لذا به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی دولت وحکومت ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به دلیل اینکه بدون مجوزشرعی وقانونی وبا عمل نامشروع وغیرقانونی عمداً به جان وسلامتی وآزادی وآبرووحیثیت مومن مرحوم داریوش خادمی ضربه وخسارت وارد کرده است وموجب ترس وارهاب وآدم ربایی شده است که نقض این حقوق سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت ایران که مسبب رفتارغیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ومامورین دولتی وحکومتی ومقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است باید دیه وخسارت کامل را به مرحوم داریوش خادمی پرداخت کند لذا ازدولت وحکومت ایران ورهبرمحترم مملکت ایران ورئیس جمهورمحترم مملکت ایران تقاضا دارم که اولاً:پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازرا به من بازگردانند ثانیاً:ازدولت وحکومت ایران ورهبرمحترم مملکت ایران ورئیس جمهورایران ومدیران ومسئولان محترم مملکت ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا طبق قانون شرع وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا وپرداخت اجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تازمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- دستورغیرقانونی وغیرشرعی حکومت ایران به مامورین قضایی ودولتی مستنداً به برگ جلب شعبه 8 اجرای احکام کیفری دادستان شیرازفلکه اطلسی میدان قائم 2- احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی خطای قاضی اجرای احکام کیفری درمحکمه انتظامی قضات واثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب 3- حمله ویورش ماموران وسربازان دولت ایران فرمانده نیروی انتظامی وپلیس استان فارس کلانتری بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورقوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 4- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران شیراز وتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظراستان فارس شیرازعلیه محکوم علیه بیت المال ودولت ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 92099800730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی khademi.ardalan@gmail.com ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم 7146813143-09366228371 خلاصه لایحه وشکایت 2 برگ پیوست است
37.148.93.22GRJS45OXOZ
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم مدیران ومسئولان محترم دولت وحکومت کشورایران ،رهبر،رئیس کشورایران ،رئیس جمهور،رئیس قوه قضائیه دادگستری،رئیس مجلس شورای اسلامی ،رئیس مجلس خبرگان رهبری ،فرمانده کل نیروهای مسلح کشورایران القائد آیه الله العظمی السید علی خامنئی – جناب دکترحسن روحانی رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب موضوع : پریدن وسقوط مرحوم داریوش خادمی ازتراس منزل دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی وغیرانسانی ورود به منزل قوه قضائیه ودادگستری دولت وحکومت ایران با وجود برائت وبی گناهی درپرونده موضوع جلب ودستورتعقیب وجلب بدون احضاربرای 200 هزارتومان جزای نقدی به نفع دولت وحکومت ایران وحضوروتعقیب ماموران وعوامل دولت وحکومت ایران وحمله ویورش با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری به منزل وپریدن وسقوط ازتراس منزل وپایان عمرمرحوم داریوش خادمی وازبین بردن آبرووحیثیت وآدم ربایی وارهاب وسلب امنیت وآسایش ودزدیدن انسان خواسته:پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا والزام واجباردولت وحکومت ایران به پرداخت خسارت واقعی یوم الادا سوقیه مرحوم داریوش خادمی وتوقیف وتامین اموال ودارایی های دولت وحکومت ایران وبیت المال به نفع مرحوم داریوش خادمی به میزان مشخص شده درعرف وقانون اسلام وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن موارد نامبرده شده تحویل قیمت سوقیه یوم الادا واجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تا اجرای حکم قطعی شرح ماوقع:درسال 1391 دونفرماموروسربازان دولت ایران با دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی ماموران قضایی دادگستری وقوه قضائیه حکومت ایران دستورجلب ورود به منزل به تاریخ 26/7/91 صادره ازقاضی شعبه 8 معاونت اجرای احکم کیفری ودادستان شیرازیک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری برای دستگیری وجلب ودزدیدن وسلب آزادی واختیاروآسایش وآدم ربایی وارهاب به نیابت ودرراستای منافع دولت وحکومت ایران به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه ورود وخروج مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل مستقیماً بدون اینکه مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون اینکه صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب وحشت وبا قهروغلبه وزوروبا سرعت زیاد به سمت سالن خانه با کلت کمری یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ازمامورکارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند مامورصدای سربازمی زند سربازهم به زوروبا قهروغلبه وبدون اجازه وبا ایجاد رعب وحشت با اسلحه کلاشینکف به خانه حمله می کند هم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبه دنبال مرحوم درسالن منزل می روند مرحوم دراثرتعقیب وترس ازتراس سقوط می کند وکشته می شود بعد ازکشتن مرحوم مامورین ازسالن وتراس منزل خارج می شوند وازکوچه به زوروبا قهروغلبه وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه مرحوم دستبند می زنند و مرحوم را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند لذا قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازومامورین دولتی با معاونت وهمکاری مستقیم دولت وحکومت ایران دادن اسلحه،ماشین،دستبند،سبب ترس وکشتن مرحوم داریوش خادمی را فراهم کرده است به دلایل ومستندات اولاً:قاضی اجرای احکام کیفری با علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خداوند وبا نقض حرمت ماه خداوند ذی الحجه الحرام با دستورغیرشرعی وغیرقانونی وعمل نکردن به دستوروآیه 27و28و29 قرآن کریم سوره نوروجلب وتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی خلاف قانون خداوند ودستورآدم ربایی وبا عمل ذاتاً نامشروع وغیرقانونی مستنداً به برگ جلب ورود به منزل سبب ترس وسقوط مرحوم داریوش خادمی شده است وزهرترس را به مرحوم داریوش خادمی منتقل کرده است وسبب سلب آزادی وامنیت وآسایش وآبرومومن وسبب فرستادن وروانه کردن ویورش وحمله مامورین دولت ایران به منزل مرحوم داریوش خادمی شده است ثانیاً:مراقبت ونظارت وریاست براعمال ورفتارغیرقانونی وغیرشرعی مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودستوراجرای حکم برعهده دادستان می باشد که به استناد ماده 28و32و484 آیین دادرسی کیفری ایران دادستان حکومت ایران ودادستان شیرازضامن ومسئول می باشند ثالثاً:قانون شرع برای قضاوت وقاضی اجرای احکام شرایطی را مشخص کرده است که درصورت فقدان هریک ازاین شرایط قضاوت واجرای حکم حرام وگناه است رجل بودن ، سالخورده بودن،اجتهاد مطلق،عقل،ایمان،عدالت که قاضی اجرای احکام کیفری صلاحیت عمومی قضاوت ودستوراجرای حکم را نداشته است وحکم ودستورغیرنافذوباطل بوده است لذا ضمان ومسئولیت قاضی ماذون که شرایط نامبرده شده را شرعاً فاقد می باشد مستقیماً برعهده دولت ایران است به علت اینکه با اجازه قضاوت به قاضی زن دستورشرع را اجرا نکرده است وگناه وتقصیرشرعی مرتکب شده است وسبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است رابعاً:اگرحکومت ایران دستورخداوند قرآن کریم آیه 27و28و29سوره نوررا نقض نمی کرد واجازه تعقیب ورود به منزل ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وآسایش وامنیت را به قاضی ومامورین دولتی نمی داد مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد لذا دولت وحکومت ایران با رفتارفی نفسه خطرناک نامشروع وغیرقانونی وبا نقض قانون شرع وخداوند وقرآن کریم سبب ایجاد وضعیت غیرقانونی ونامشروع وخطرناک وسلب آزادی واختیاروآسایش وامنیت وآبرووحیثیت وارهاب وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین حکومت ایران با عدم اجرای دستورخداوند وآماده کردن وسائل ارهاب وآدم ربایی ودزدی وسلب آزادی وامنیت وآسایش وبا عمل خلاف مقررات شرع وکتاب خداوند دراجرای وظایف غیرشرعی وغیرقانونی ماموریت خداوند وکتاب مقدس قرآن را انجام نداده است ودرنیابت خداوند تخطی وتندروی کرده است وسبب وزمینه دستورتعقیب غیرشرعی وغیرقانونی مامورین قضایی ودولتی را فراهم کرده است که به استناد قاعده نیابت وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به مواد143و473و499و580 قانون مجازات اسلامی ایران وتعزیرات ایران وماده 500و58و4و7آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171 قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است وبه استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است لذا به طریق قیاس اولویت دراجرای وظایف غیرقانونی وغیرشرعی وعمل خلاف مقررات دیه برعهده بیت المال است واصولاً دیه بیشتری باید به زیان دیده مرحوم داریوش خادمی تعلق بگیرد لذا دولت ایران به علت اینکه عمل مامورین دولتی وقاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازخلاف مقررات شرع وقانون بوده است ازپرداخت دیه مرحوم داریوش خادمی استنکاف می کند بنابراین سبب به وجود آمدن عملیات ورفتارغیرشرعی وغیرقانونی وخطرناک مامورین وقاضی اجرای احکام حکومت ایران بوده است لذا دولت ایران به استناد ماده 506 قانون مجازات اسلامی ایران سبب اقوی کشتن مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به علت اینکه اگردولت ایران نبود وبه قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازاجازه جلب وتعقیب ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی ونقض قانون خداوند دستور27و28و29 قرآن مجید را صادرنمی کرد وقاضی اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازاجازه جلب وتعقیب ودزدیدن وارهاب وآدم ربایی را صادرنمی کردند ومامورین را برای ارهاب وآدم ربایی ودزدیدن وجلب وتعقیب وسلب آسایش وامنیت مرحوم داریوش خادمی نمی فرستادند مرحوم داریوش خادمی کشته نمی شد بنابراین سبب سلب حیات وبی نظمی درمحیط مسکونی مرحوم دولت ایران است قرآن مجید سوره نوردستوروآیه 29 صراحتاًجلب وتعقیب درمکان مسکونی را حرام وغیرقانونی وغیرشرعی وگناه اعلام کرده است وبازداشت متهم فقط درمکان غیرمسکونی جایزاست لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاًغیرمسکونه فیها متاع والله یعلم ما تبدون وما تکتمون که دولت وحکومت ایران برخلاف این دستورخداوند رفتارکرده است وانجام گناه را برای مامورین وقاضی تسهیل کرده است وسبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین حکومت ایران مسئول وضامن عمل غیرقانونی وغیرشرعی مامورین قضایی ودولتی می باشد ومسئول وضامن هرنوع ضرروزیان وخسارت مامورین دولتی وقضایی درحین انجام وظیفه واجرای وظایف قانونی است ومسئول ضرروزیان وخسارت هایی است که دراثراجرای قانون وانجام وظیفه به زیان دیده وارد شده است لذا به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی دولت وحکومت ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به دلیل اینکه بدون مجوزشرعی وقانونی وبا عمل نامشروع وغیرقانونی عمداً به جان وسلامتی وآزادی وآبرووحیثیت مومن مرحوم داریوش خادمی ضربه وخسارت وارد کرده است وموجب ترس وارهاب وآدم ربایی شده است که نقض این حقوق سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است بنابراین دولت ایران که مسبب رفتارغیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ومامورین دولتی وحکومتی ومقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است باید دیه وخسارت کامل را به مرحوم داریوش خادمی پرداخت کند لذا ازدولت وحکومت ایران ورهبرمحترم مملکت ایران ورئیس جمهورمحترم مملکت ایران تقاضا دارم که اولاً:پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازرا به من بازگردانند ثانیاً:ازدولت وحکومت ایران ورهبرمحترم مملکت ایران ورئیس جمهورایران ومدیران ومسئولان محترم مملکت ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا طبق قانون شرع وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا وپرداخت اجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تازمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- دستورغیرقانونی وغیرشرعی حکومت ایران به مامورین قضایی ودولتی مستنداً به برگ جلب شعبه 8 اجرای احکام کیفری دادستان شیرازفلکه اطلسی میدان قائم 2- احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی خطای قاضی اجرای احکام کیفری درمحکمه انتظامی قضات واثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب 3- حمله ویورش ماموران وسربازان دولت ایران فرمانده نیروی انتظامی وپلیس استان فارس کلانتری بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورقوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 4- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران شیراز وتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظراستان فارس شیرازعلیه محکوم علیه بیت المال ودولت ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 92099800730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی khademi.ardalan@gmail.com ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم 7146813143-09366228371 خلاصه لایحه وشکایت 2 برگ پیوست است
31.58.2.34TOZE46NJNZ
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم رهبر،رئیس جمهور،مسئولین،مدیران محترم مملکت ایران رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت باسلام وعرض ادب کشتن انسان مرحوم داریوش خادمی به علت دستورقوه قضائیه ودادگستری دولت وحکومت ایران (مقصرین:دولت وحکومت ایران،قوه قضائیه ودادگستری ایران ،نیروی انتظامی وپلیس ایران) ورود وحمله غیرقانونی وغیرشرعی ماموران وسربازان وعوامل دولت ایران با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری بدون اجازه وبدون نشان دادن کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب وبدون رعایت موازین شرعی وقانونی به زوروبا قهروغلبه وبا ایجاد رعب وحشت به خانه مرحوم داریوش خادمی وسقوط ازتراس منزل وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی به علت اقدامات وعملیات قهریه وغلبه وتسلط وآزاروظلم وستم قوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران ونقض قوانین مملکتی دزدیدن وربایش وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وآسایش ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبرووحیثیت مومن ونقض قانون خداوند قرآن کریم سوره نوردستور27و28و29 ودستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران با وجود برائت وبی گناهی درپرونده موضوع جلب وصدوردستورجلب وتعقیب مستقیم غیرمنتظره وناگهانی وغافلگیرانه قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران بدون رعایت قوانین دستگیری وجلب وبدون رعایت حق وحقوق خداوند برای بنده خود مرحوم داریوش خادمی لذا قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران مقصرکشتن مرحوم داریوش خادمی است به دلیل اینکه دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که اولاً:نباید صادرمی شده است به علت اینکه محکومیت نداشته است وحکم علیه مرحوم صادرنشده است که نوبت به اجرای حکم برسد بنابراین با انتفاء موضوع اجرای حکم ودستورجلب وتعقیب منتفی بوده است وصدوردستورتعقیب وجلب سالبه به انتفاء موضوع بوده است ثانیاً:قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران دستورتعقیب وجلب ورود به منزل انسانی را صادرکرده است که صدوردستوراساساً خلاف قانون خداوند دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم بوده است وبدون اینکه قوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران قوانین جلب ودستگیری وقانون خداوند را رعایت کند نقض این قوانین سبب سقوط وکشتن مرحوم داریوش خادمی شده است ثالثاً:دستورتعقیب وجلب انسانی را صادرکرده است که برای خداوند محترم وبرای جامعه مفید وموثربوده است لذا دولت ایران ازحدود اذن واجازه ومتعارف تعدی وتجاوزکرده است وبه علت نقض قوانین ومقررات شرع دستور27و28و29 سوره نورقرآن کریم سبب کشتن مرحوم داریوش خادمی شده است که به استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت کسی شود دیه برعهده بیت المال است تقاضای پرداخت دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را داریم لذا ازدولت وحکومت ایران ورهبرمحترم ورئیس جمهورمحترم مملکت ایران تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه استناد قانون اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت سوقیه یوم الادا موارد نامبرده شده واجرت المثل ازتاریخ وقوع جنایت تا زمان اجرای حکم قطعی را داریم دلایل ومستندات 1- احرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری ودادستان دولت وحکومت ایران مستنداً به برگ جلب شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری شیرازفلکه اطلسی میدان قائم شیرازواحرازواثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب 2- حمله ویورش مامورین کلانتری فرماندهی انتظامی پلیس ایران بوستان سعدی شیرازی به استناد دستورغیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی 3- حکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 کیفری قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران وتایید حکم بدوی درشعبه 25 محکمه تجدید نظرقوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران علیه محکوم علیه بیت المال ودولت ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 که تقاضای اجرای حکم قطعی را داریم با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی – ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم تلفن 09366228371 -7146813143
31.58.2.34WELJ47BTUR
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
 بسم الله الرحمن الرحیم پریدن وسقوط مرحوم داریوش خادمی ازتراس منزل مدیران ومسئولان محترم دولت جمهوری اسلامی ایران Ali Khamenei – Hassan Rouhani - آیت الله علی خامنه ای – رئیس جمهور باسلام وعرض ادب حمله ویورش غیرقانونی وغیرشرعی وغیرانسانی ماموران وسربازان وعوامل نیروی انتظامی وپلیس دولت ایران استان فارس کلانتری بوستان سعدی شیرازی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری به منزل مرحوم داریوش خادمی بدون اجازه وبدون نشان دادن کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب وبدون رعایت موازین شرعی وقانونی به زوربا قهروغلبه با ایجاد رعب وحشت به خانه مرحوم داریوش خادمی وسقوط وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی به علت اقدامات وعملیات قهریه وغیرقانونی وغیرشرعی (تهدید،ارهاب،آدم ربایی،سلب آزادی،امنیت،آسایش،ازبین بردن آبرووحیثیت،نقض حقوق انسان،عدم رعایت قوانین جلب ودستگیری،دستورتعقیب وجلب غیرقانونی وغیرشرعی،حمله ویورش غافلگیرانه وغیرمنتظره وناگهانی به منزل) نیروی انتظامی وپلیس دولت ایران وغلبه وتسلط وآزاروظلم وستم قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران ودستورتعقیب وجلب غیرقانونی وغیرشرعی ورود به منزل (بدون احضار) قوه قضائیه ودادگستری حکومت ایران مستنداً به برگ جلب ورود به منزل شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری دادستان دولت ایران ودادستان شیرازفلکه اطلسی میدان قائم به تاریخ 26/7/91 واحرازجلب غیرقانونی وغیرشرعی قاضی اجرای احکام کیفری درمحکمه انتظامی قضات واثبات بی گناهی مرحوم داریوش خادمی درزمان صدوردستورتعقیب مستنداً به حکم قطعی شعبه 112 محکمه عمومی جزائی شیرازوحکم محکمه انتظامی قضات لذا قوه قضائیه ودادگستری ونیروی انتظامی وپلیس دولت ایران به دلایل ومستندات زیرمقصرومسبب قتل وکشتن مرحوم داریوش خادمی است 1- نقض دستوروآیه 27و28و29 قرآن کریم سوره نور2- نقض ماده 4و7و58و500 آیین دادرسی کیفری ایران 3- قرآن کریم سوره نساء آیه ودستور92- اصل 171 قانون اساسی ایران – ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران – ماده 506و473و143و580و499 قانون مجازات اسلامی ایران لذا ازدولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای اجرای حکم قطعی ولازم الاجرا شعبه 112 محکمه عمومی جزائی شیرازوشعبه 25 محکمه تجدید نظرقوه قضائیه ودادگستری دولت ایران علیه بیت المال ودولت ایران وبه نفع ورثه مرحوم داریوش خادمی به شماره پرونده 9209980730800040 را داریم با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی ایران شیرازهفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم 7146813143 – 09366228371 رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت Khademi.ardalan@gmail.com - Iran Shiraz
31.57.215.15LSUX48MKQK
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comاداری و پشتیبانی
بسم الله الرحمن الرحیم پریدن وسقوط مرحوم داریوش خادمی ازتراس منزل مدیران ومسئولان محترم دولت جمهوری اسلامی ایران Ali Khamenei – Hassan Rouhani - آیت الله علی خامنه ای – رئیس جمهور باسلام وعرض ادب دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی وغیرانسانی ورود به منزل قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران با وجود برائت وبی گناهی مرحوم درپرونده موضوع جلب ودستورتعقیب وجلب بدون احضاربرای 200 هزارتومان جزای نقدی به نفع دولت وحکومت ایران وحضوروتعقیب ماموران وعوامل دولت وحکومت ایران وحمله ویورش با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری به منزل وپریدن وسقوط ازتراس منزل وپایان عمرمرحوم داریوش خادمی خواسته : پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا والزام واجباردولت وحکومت ایران به پرداخت خسارت ودیه واقعی یوم الادا سوقیه مرحوم داریوش خادمی وتوقیف وتامین اموال ودارایی های دولت وحکومت ایران وبیت المال به نفع مرحوم داریوش خادمی به میزان مشخص شده درعرف وقانون اسلام وسنت دین اسلام تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارطلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن موارد نامبرده شده تحویل قیمت سوقیه یوم الادا واجرت المثل موارد نامبرده شده ازتاریخ وقوع جنایت تا اجرای حکم قطعی شرح ماوقع: درسال 1391 دونفرماموروسربازان دولت وحکومت ایران با دستورتعقیب غیرقانونی وغیرشرعی ماموران قضایی ودادگستری وقوه قضائیه حکومت ایران دستورتعقیب ورود به منزل به تاریخ 26/7/91 صادره ازقاضی شعبه 8 معاونت اجرای احکام کیفری ودادستان شیرازیک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری به محض بازشدن درب منزل مسقیماً بدون اینکه مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون اینکه صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب وحشت با قهروغلبه وزوربه سمت سالن خانه با کلت کمری یورش وحمله می آورند فرزند مرحوم ازمامورکارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند مامورصدای سربازمی زند سربازهم به زوروبا قهروغلبه وبدون اجازه با ایجاد رعب وحشت با اسلحه کلاشینکف به خانه حمله می کند هم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبه دنبال مرحوم درسالن منزل می روند مرحوم دراثرتعقیب وترس ازتراس منزل سقوط می کند وکشته می شود بعد ازکشتن مرحوم مامورین ازسالن وتراس منزل خارج می شوند وازکوچه به زوروبا قهروغلبه وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه مرحوم دستبند می زنند ومرحوم را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت Iran Shiraz – khademi.ardalan@gmail.com 09366228371 – 7146813143
31.57.215.15JYDB49OGYG
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم پریدن وسقوط ازتراس منزل وکشته شدن مرحوم داریوش خادمی مساله ظاهری – حکم ظاهری – شرح ماوقع پیوست می باشد باسلام وعرض ادب دونفرماموردولت جمهوری اسلامی ایران با دستورقضایی شرعی وقانونی وبا نشان دادن کارت شناسایی وارائه حکم جلب به اهالی منزل وبا رعایت موازین شرعی وقانونی برای دستگیری وجلب وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وآسایش وامنیت وازبین بردن آبرووحیثیت با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری ودستبند واسپری به درب خانه زید حضورومراجعه پیدا می کنند وبدون اینکه مامورین وارد منزل زید شوند متهم با دیدن مامورین فراروسقوط می کند وفوت می شود آیا دیه کامل به متوفی به استناد قاعده دم المسلم لایذهب هدراً وبه استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران که متن آن به این صورت است هرگاه ماموری دراجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد وهمان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه برعهده بیت المال است آیا دیه کامل به متوفی تعلق می گیرد یا خون این انسان هدراست با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی رونوشت بنده های محترم خداوند وجامعه محترم جهانی وبین المللی جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت 09366228371 -7146813143 ایران شیرازkhademi.ardalan@gmail.com Iran shiraz
31.57.215.15MQWA50XQFT
  
09309803890landkrozv8@gmail.com‏امور سرمایه‌گذاری
سلام وقت بخیر. ممنون که این پیام میخوانید شما در حوضه برق هم سرمایه گذاری دارید؟ در واقع طرحی هست مبنی بر ژنراتوری که برق رایگان تولید میکنه. بدون هیچگونه محدودیت در نظر داریم این طرحو بفروشیم. شرکت شما تمایلی به خرید این طرح دارد ایا؟
199.247.17.7NQHD51QOLL
  
09211680420امور مجامع و سهام
عدم‌واریزسهام‌عدالت‌بیشترازیک‌ماه‌هست‌که‌ازکارگزاری‌بانک‌تجارت‌فروختم‌ولی‌واریزی‌نشده
5.134.167.82BWHT52WEIH
  
09211680420امور مجامع و سهام
عدم‌واریزسهام‌عدالت‌بیشترازیک‌ماه‌هست‌که‌ازکارگزاری‌بانک‌تجارت‌فروختم‌ولی‌واریزی‌نشده
5.134.167.82AEBB53UXGQ
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم رئیس دادگستری استان فارس – دادستان شیراز- دادگستری استان فارس باسلام مرحوم داریوش خادمی درسال 1391 درماه حرام براثردستورغیرقانونی قوه قضائیه ودادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران فوت شده وبه قتل رسیده است وحکم قطعی ولازم الاجرا ازشعبه 112 محکمه جزائی شیرازوشعبه 25 محکمه تجدید نظراستان فارس علیه محکوم علیه وزارت دادگستری وخزانه بیت المال دولت ایران وبه نفع محکوم له ورثه مرحوم داریوش خادمی صادرشده است که دیه وخسارت وغرامت مرحوم ازخزانه بیت المال وزارت دادگستری دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود لذا تقاضای اجرای حکم قطعی ولازم الاجرا وپرداخت دیه وخسارت وغرامت جان ونفس مرحوم به استناد حکم قطعی شعبه 112 محکمه جزائی شیرازوشعبه 25 محکمه تجدید نظرقوه قضائیه ودادگستری فارس به شماره پرونده 9209980730800040 را دارم تقاضای پرداخت 900هزارمیلیارد دولارامریکا ونهصدهزارمیلیارد دینارالکویتی ونهصدهزارمیلیارد فرانک سوئیس ونهصدهزارمیلیاردریال عمان ونهصدهزارمیلیارد دیناربحرین ونهصدهزارمیلیارد یوروونهصدهزارمیلیارد پوند انگلیس ونهصدهزارمیلیارد دولاراسترالیا ونهصدهزارمیلیارد دولارکانادا ونهصدهزارمیلیارد دیناربحرین ونهصدهزار میلیارد تومان 900هزارمیلیارد تومان و1333دینارمثقال سکه طلای خالص 24 عیاروشانزده هزاردرهم سکه نقره خالص و140شترو266گاوو2800گوسفند دیه وخسارت وغرامت وارزش جان ونفس مرحوم داریوش خادمی را دارم شرح ماوقع یورش وحمله وتعقیب غیرقانونی وغیرانسانی قوه قضائیه ودادگستری ونیروی انتظامی وپلیس دولت جمهوری اسلامی ایران به خانه ومنزل مرحوم داریوش خادمی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری واسپری ودستبند برخلاف قوانین خدا الله وقرآن کریم سوره نورآیه ودستور27و28و29 بدون اجازه وبدون نشان دادن کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب به زوربا قهروغلبه با ایجاد رعب وحشت وپریدن وسقوط وکشته شدن ومرگ وسلب حیات مرحوم داریوش خادمی اولاً: مرحوم داریوش خادمی درزمان فوت ومرگ وسلب حیات درپرونده موضوع جلب بی گناه بوده است وقوه قضائیه ودادگستری دولت ایران برای 200هزارتومان جزای نقدی بعد ازبرائت وتبرئه قطعی دستورحمله ویورش وتعقیب ورود به منزل را بدون احضارصادرکرده است که دستورغیرقانونی قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران سبب ترس وپریدن وسقوط ومرگ وسلب حیات مرحوم داریوش خادمی شده است که به استناد رای وحکم دادسرا ودادگاه انتظامی قضات وحکم شعبه 112 محکمه عمومی جزائی شیرازوشعبه 25 محکمه تجدید نظراستان فارس به شماره پرونده 9209980730800040 وبه استناد حکم قطعی برائت وتبرئه قطعی مرحوم داریوش خادمی درپرونده موضوع جلب بی گناه بوده است ثانیاً: قوه قضائیه ودادگستری دولت ایران برخلاف ماده 4و7و58و500 آیین دادرسی کیفری ایران وبرخلاف قوانین خدا الله قرآن کریم دستور27و28و29 دستورحمله ویورش وتعقیب ورود به منزل وخانه را صادرکرده است که دستورتعقیب ورود به منزل غیرقانونی وغیرشرعی قوه قضائیه ودادگستری ونیروی انتظامی وپلیس دولت ایران سبب ترس وپریدن وسقوط ومرگ وسلب حیات مرحوم داریوش خادمی شده است ثالثاً: قوه قضائیه ودادگستری ونیروی انتظامی وپلیس دولت ایران به دلیل 1- تهدید 2- ارهاب 3- سلب آزادی 4- سلب امنیت 5- سلب آسایش 6- یورش وحمله غافلگیرانه وغیرمنتظره وناگهانی به منزل 7- آدم ربایی 8- دستورتعقیب وجلب غیرقانونی 9- نقض حقوق انسان 10- ازبین بردن آبرووحیثیت 11- عدم رعایت قوانین جلب ودستگیری وبه استناد اصل 171 قانون اساسی ایران وماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران وبه استناد ماده 506و473و499 قانون مجازات اسلامی ایران وماده 580 قانون مجازات کتاب تعزیرات وبه استناد حکم قطعی ولازم الاجرا شعبه 112 محکمه عمومی جزائی شیرازوشعبه 25 محکمه تجدید نظراستان فارس به شماره پرونده 9209980730800040 مقصرومسبب قتل وسلب حیات ومرگ مرحوم داریوش خادمی است أعضاء البرلمان - رئيس البرلمان - رئيس المحكمة العليا - آية الله علي خامنئي - رئیس جمهوردولت ایران البنك المركزي - خزانة الحكومة - وزارة المالية - الرئيس حسن روحاني – قوه قضائیه ودادگستری ایران مقام رهبری دولت ایران - رئیس قوه قضائیه ودادگستری ایران - وزیردادگستری - علیرضا آوایی Murder and death of Dariush Khademi People of the world for information and help- Minister of Justice of Iran President of the Supreme Court- Minister of Justice- Iran's Minister of Justice President of the Government of the Islamic Republic of Iran- president of Iran Chief Justice of Iran- Judicial system of Iran- Supreme Court of Iran Speaker of the Iranian Parliament-Head of the Iranian Legislature-Iranian courts Supreme Leader of Iran-President of the country-President of the Iranian Courts Iranian Foreign Minister- Commander-in-Chief of the Iranian Armed Forces Officials of the Islamic Republic of Iran- Iranian government officials Members of the Iranian Parliament- Leader of the Iranian government Iran's supreme leader- Leader of Islamic Republic of Iran-government of Iran Members of the Islamic Consultative Assembly of Iran- Central bank Prosecutor-General of Iran-Attorney General- public treasury- Hassan Rouhani The superior committee of justice-Supreme Judicial Council- Iranian authorities Speaker of the Council of Ministers-Iranian courts- Iranian authorities The President of the Islamic Republic of Iran-Cabinet of the Government of Iran Chairman of the Council of Ministers- Iranian government officials Officials of the Islamic Republic- The highest official of the country-Ali Khamenei Supreme Leader of the Government of Iran - President of the Government of Iran- Ministry of Treasury of Iran - Leader of the Government of Iran Chief of General Staff of the Armed Forces-The highest official of Iran Chief Executive of the Government of Iran-Iranian officials Commander-in-Chief of the Armed Forces of Iran-Department of Justice Ministry of Justice of Iran-Iranian authorities با تشکرواحترام اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی Khademi.ardalan@gmail.com - 09366228371 - 7146813143 - 09171033803
151.247.160.68HMLH54GCSQ
  
09122886962GORGANI_1350@YAHOO.COMامور سرمایه‌گذاری
عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک ملی
217.60.231.40AZIT55YAKI
  
2232اداری و پشتیبانی
با سلام من قبلا شکایتی در سامانه شما ثبت کردم که الان دیدم با سرچ در صفحه گوگل به راحتی مشخصات من قابل رویت برای همه است. لطفا این صفحه را حذف کنید. لینک صفحه: http://www.ific.org.ir/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=26&ContentTypeId=0x010031B4FFB157C63345AB11255777BDB633
151.246.214.36XYNK56IOSR
  
09163415975امور سرمایه‌گذاری
سلام علی رغم این همه بستر آماده جهت اجرای پروژه عمرانی در خوزستان چرا سرمایه گذار خارجی جذب نمیشه
89.47.62.168BWCO57CUBH
1 - 30بعدی