چشم انداز و اهداف

چشم انداز

چشم انداز ایفیک در افق 2020 میلادی:
شرکتی پویا، حرفه‌ای و همتراز با شرکت‌های پیشرو جهانی در کسب بازدهی
(کسب بازدهی برابر با متوسط بازدهی بیست شرکت برتر جهانی در عرصه مدیریت دارایی)​​

ماموريت ها

-  صیانت و مولدسازی دارایی‌های دولت در خارج از کشور
-  انجام سرمایه‌‌گذاری‌های راهبردی بین‌المللی برای تأمین منافع ملی و مشارکت در حصول اهداف اقتصادی دولت

اهداف

- حضور فعال و كارآمد در عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاری جهاني
- مديريت بهينه دارايي‌هاي شركت به منظور افزایش بازده و کنترل ریسک
- كمك به صادرات خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی به کشور
- اعتمادسازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ارزش ها

- امانت‌داری
- التزام به رعایت قواعد حرفه‌ای و استانداردهای بین‌المللی
- حفظ اطلاعات و رعایت اصل محرمانگی
- مسئولیت‌پذیری اجتماعی و زیست محیطی