ضمیمه ها
  
  
  
  
  
متن شکایت :
  
  
پاسخ
  
09144924604اداری و پشتیبانی
با سلام حقیر دارای مدرک کاردانی برق والکترونیک بیکار بوده وبا 33سال سن باعث رنجش خاطر والدین وخانواده گردیده خواهشمند است دستور فرمایید در شرکت مشغول شوم.
212.120.210.38HCJW25NRDT
موضوع جذب نیروی انسانی به فراخور نیاز از طریق وب سایت شرکت بخش همکاری با ما اعلام می گردد.
  
0132399825v.sariryan@gmail.comامور سرمایه‌گذاری
باسلام شرکت ما بیش از سه ماه پیش طرح سرمایه گذاری خود را برای شما آورده است ولی در این مدت نه تنها هیج طرحی را کسب نکرده است . بلکه مجوز این طرح به شرکت دیگری داده شده است. میخواستم بدانم چرا باید طرح شرکت ما را سازمان دیگری پیاده سازی نماید؟
37.255.157.21ONKL26YBMS
لطفاً در خصوص طرح پیشنهادی و مکاتبات انجام شده با شرکت توضیحات بیشتری اعلام تا پیگیری گردد.
  
00971503585343اداری و پشتیبانی
واقع شرم آور است و البته کاملا قابل انتظار تیمی که حتی قادر نیست یک وبسایت برای اطلاع رسانی ایجاد کند مسوول امور سرمایه گذاری کشور شده تازه اعضای آنهم از عالی رتبه ترین مقاتمات کشور هستند کاملا روشن است چرا کشور مفلوکمان به این وضع دچار شده برای فرزندانمان متاسفم که کشوری زیبا و سربلند از آنان دریغ شد.
2.51.119.52BNCK27BWAB
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم وزیرمحترم اقتصاد ودارایی – رئیس محترم شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران باسلام وعرض ادب موضوع :قتل – کشتن مرحوم داریوش خادمی موجود خداوند به علت تقصیروخطای دولت جمهوری اسلامی ایران وسربازان وعوامل نظام جمهوری اسلامی ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبروی مومن وارهاب وآدم ربایی وعمل واجرا نکردن دستورخداوند وقرآن واسلام خواسته تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی الزام واجبارنظام جمهوری اسلامی ایران ورئیس کشورایران ورئیس دولت ایران ورئیس قوه قضائیه ایران به پرداخت خسارت واقعی دیه مرحوم داریوش خادمی طبق قانون عرف اسلام به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا وتوقیف وتامین اموال ودارایی های دولت ونظام جمهوری اسلامی وبیت المال به نفع ورثه مرحوم داریوش خادمی به میزان مشخص شده درعرف وقانون وسنت دین اسلام (تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاو زنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارسکه طلای خالص شرعی ) ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی یوم الادا موارد نامبرده شده دربازارخرید وفروش وسوقیه محل پرداخت وثانیاً الزام به عذرخواهی دولت جمهوری اسلامی ایران وتعهد به عدم ارتکاب فعل مجدد شرح لایحه درسال 1391 دونفرماموردولت جمهوری اسلامی ایران یک نفرسربازویک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاش وکلت کمری برای دستگیری مرحوم داریوش خادمی به نیابت وبه نام ودرراستای منافع دولت ایران به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه پیدا می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه خانه (ورود وخروج) مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل بدون این که مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون این که صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب ووحشت وبا سرعت زیاد به زوروعنف به خانه یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ماموررا ازحمله بیشترمتوقف وازمامورکارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند ومامورصدای سربازمی زند وسربازهم به زوروعنف وبدون اجازه به خانه حمله می کند وهم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند واسلحه تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبدنبال مرحوم درسالن منزل می روند ومرحوم را تعقیب می کنند ومرحوم دراثرتعقیب وترس بی اختیارواراده ازتراس سقوط می کند وفوت می شود بعد ازقتل مرحوم مامورین ازسالن خارج می شوند وازکوچه به زوروعنف وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه متوفی دستبند می زنند ومتوفی را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند بعد ازقتل مرحوم درمحکمه ثابت واحراز شد که جلب مرحوم اشتباه وخطا بوده است وقاضی اشتباهاً جلب شاکی (متوفی) را برای 200 هزارتومان بدون احضارصادرکرده است وقاضی به استناد محکومیت قطعی مجرم جلب شاکی را بدون احضارصادرکرده است لذا قتل مرحوم داریوش خادمی به علت توانایی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده واثرآن برمرحوم سلب آزادی وترس بوده است لذا عمل مامورین وقاضی بدون دخالت دولت محاربه ومفسد فی الارض وآدم ربایی محسوب می شود لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با مشارکت وهمکاری قاضی ومامورین سبب قتل مرحوم داریوش را فراهم کرده است به دلایل ومستندات زیر: اولاً: قاضی اجرای احکام کیفری شیرازبا علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خدا عمداً با دستورغیرشرعی وغیرقانونی یعنی عمل نکردن به دستوروآیه شماره 27و28و29 قرآن کریم سوره نوروجلب وتعقیب غیرقانونی ودستورآدم ربایی مستنداً به برگ جلب ورود به منزل وحکم قطعی محکمه قضات سبب سقوط وقتل مرحوم داریوش خادمی شده است لذا مسئولیت وضمان به محض رد قانون شرع برقرارمی شود ثانیاً : مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران به دستورغیرقانونی قاضی با اسلحه به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضوروبه قصد عمل نکردن به آیه ودستورفوق وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وبا تعقیب وحمله مضاعف به منزل مرحوم داریوش خادمی یورش می آورند وبه سبب یورش وتعقیب مامورین مرحوم داریوش خادمی سقوط می کند وبه قتل می رسد ثالثاً: دولت جمهوری اسلامی ایران با عمل نکردن به آیه ودستور27و28و29 قرآن کریم سوره نور وبا رفتارخطرناک وبا نقض قوانین ومقررات شرع درارکتاب گناه وقتل مرحوم داریوش خادمی مشارکت وهمکاری داشته وگناه کارردیف اول محسوب می شود وبا مهیا وآماده کردن وسائل ارهاب موجبات عدم اجرای دستورخداوند وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وقتل مرحوم را فراهم کرده است لذا دولت جمهوری اسلامی مقصرقتل مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به استناد قاعده نیابت ومجرمیت عاریه ای وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به دستور143 قانون مجازات اسلامی ایران و دستور473و499 قانون مجازات اسلامی ایران ودستور580 قانون مجازات اسلامی ایران ودستور500 و58 آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است لذا ازدولت ونظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم که اولاً: پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی را به من برگردانند ثانیاً: ازمقام عالی محترم تقاضای پرداخت دیه مرحوم را که 1333 دینارسکه طلای خالص ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا آن به استناد ماده 490 قانون مجازارت اسلامی وپرداخت اجرت المثل 1333 سکه ازتاریخ وقوع قتل تا زمان اجرای حکم به استناد حکم قطعی داریم – اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی شیراز هفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم -7146813143 تلفن 09366228371 –khademi.ardalan@gmail.com 
31.58.1.82CBNM31XAUL
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comاداری و پشتیبانی
بسم الله الرحمن الرحیم وزیرمحترم اقتصاد ودارایی – رئیس محترم سرمایه گذاری های خارجی ایران باسلام وعرض ادب احتراماً به استحضارمقام عالی محترم می رساند که درتاریخ 11/10/92 حکمی ازشعبه 112 دادگاه کیفری شیرازصادرشده است که مفاد حکم مبنی برمحکومیت بیت المال ووزارت دادگستری به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه انضمام یک سوم دیه کامل به علت این که قتل مرحوم درماه حرام انجام شده است همین حکم عیناً درشعبه 25 دادگاه تجدید نظراستان فارس تایید می شود ولی دولت اسلامی دستورپرداخت دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی را صادرنمی کنند لذا تقاضای اجرای فوری حکم قطعی وپرداخت دیه وخسارت کامل مرحوم داریوش خادمی مطابق دستوروحکم خداوند تحویل عین ودرصورت یافت نشدن پرداخت قیمت وبهای ریالی واقعی اجناس واعیان تعیین شده درشرع رجوع شود به قیمت واقعی 133 شترزنده پاکستانی یا 1333 دینارسکه طلا یا 13333 درهم سکه نقره یا 1333 گوسفند یا 266 گاو دربازارخدایی وعرفی سوقیه یوم الادا شود قیمت اجناس فوق بدست می آید نظربه این که دراحادیث مستند به امامان معصوم وپیامیربزرگ اسلام فقط اشاره به اجناس فوق شده است وبه استناد قانون مجازات اسلامی ایران ماده 448و490 دیه مالی است که درشرع عیناً مشخص ومقدرشده است بنابراین دیه ازنظرقانون اسلام مال مشخص ومعین ازطرف قانون اسلام وخداوند است که به اولیاء دم پرداخت می شود ومقوم کردن اموال اشاره شده درشرع صحیح نیست وحکم شرع وقانون خداوند ثابت است وافزایش وکاهش دردیه را ندارد لذا دردیه مقوم کردن موضوعاً منتفی است قیمت عرف واقعی بازاریوم الادا وزمان پرداخت است درهرزمانی که دیه پرداخت شود قیمت واقعی ملاک است وضمان قاتل معسرونداروناتوان برعهده عاقله وبیت المال است به استناد 463و464و466و468و470و471و473وتبصره 474و475 و477 وماده 484وماده487 قانون مجازات اسلامی ایران یعنی دولت واقوام قاتل باید مسئولیت قتل خطای محض قاتل را جبران کند ودیه واقعی را به خانواده مقتول پرداخت کند ودرقتل خطای محض قاتل ازپرداخت دیه معاف است درصورتی که قیمت مصوب دولت به سبب به قتل رسیدن بنده مسلمان خدا تعریف ارش وخسارت است که دیه غیرمقدراست که میزان آن درشرع تعیین نشده است وبا جلب نظرکارشناس خسارت مشخص می شود ومقررات دیه مقدردرارش رعایت می شود لذا دولت اسلامی دیه خداوند یعنی مال معین مشخص شده را به اولیاء دم مرحوم داریوش خادمی پرداخت نمی کند که خلاف قانون وشرع اسلام است وهمین خسارت وارش را هم واقعی وکامل پرداخت نمی کند که گناهی دیگراست دولت ارش وخسارت پرداخت می کند که خلاف عدل وانصاف است وبا تعداد واندازه مشخص شده درشرع درزمان یوم الادا برابری نمی کند لذا قیمت اجناس فوق دربازارمشخص است ولزومی به تعیین قیمت جدید ندارد به نظرشما با قیمت مصوب دولت چند شتریا چند درهم سکه نقره یا چند دینارسکه طلای خالص تمام یا چند گاو یا چند گوسفند می شود خرید (مراجعه شود به بازارخرید وفروش کالاهای ذکرشده ) لذا ارش یا خسارت با دیه تفاوت دارد به استناد ماده 449 قانون مجازات اسلامی ایران وقیمت ریال ومبلغ صوری دولت جمهوری اسلامی درشرع مشخص نشده است وشرعاً مال محسوب نمی شود لذا با مراجعه به عرف درروزپرداخت تسلیم مبیع قیمت مشخص می شود یعنی عرفاً وقانوناً وشرعاً درقیمت ودیه یوم الادا ثمن ازقبل ذکرنمی شود واحاله به نرخ روزتسلیم مبیع می شود نه این که ازیک سال قبل دولت اسلامی مبلغ وثمن صوری را برای روزپرداخت وطرفین مشخص کند که چنین فعلی فضولی درمعاملات وحکم شرع محسوب می شود لذا هرحادثه ای که منتهی به خسارت شود قیمت واقعی ازدید عرف ملاک است واندازه دیه مسلمان شرع وقانون است نه نظرصوری دولت ،وپول واحد سنجش ودادوستد کالا وخدمات است نه واحد سنجش ومعامله انسان مرده به علت این که ازدید عرف مرده ارزش ندارد که پولی درمقابل آن پرداخت شود ودرزمان زنده بودن هم ازدید عرف انسان با پول قابل معامله نیست وبرده است که با پول خرید وفروش می شود وبا پول مقایسه می شود ولی خداوند است که ارزش واقعی را برای بنده خود مشخص کرده است ومالک انسان ها خداوند است ومالک می تواند برای انسان قیمت تعیین کند نه کسی دیگرلذا اجناس اشاره شده مال معینی است ازطرف خداوند برای مرحوم داریوش خادمی 1333 سکه طلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن سکه قدیم شرعی تحویل مثل ودرمرتبه ثالث تحویل قیمت واقعی آن مساله 25و35 امام خمینی (ره)کتاب تحریرالوسیله و درکتاب خدا قرآن کریم سوره نساء دستور92 صراحتاً معین شده است که دیه مسلمه ، فتحریررقبه مومنه ، فصیام شهرین متتا بعین وتوبه وکلمه صدق مشخص می شود که دیه قابل تبدیل به مال دیگرنیست مگربا رضایت شرط رضایت خدا پرداخت قیمت واقعی وسوقیه یوم الادا یا عین دیه و آزاد کرده یک رقبه مومن و ودرصورت یافت نشدن رقبه مومن 2 ماه پی درپی روزه گرفتن است وتوبه است خدا آگاه وبصیروبه همه امورعالم وجود دانا وحکیم است ومبلغ دولت جمهوری اسلامی صوری است وغیرشرعی وغیرقانونی است به استناد قانون دیات مصوب آذر1361 ماده 3 وقانون مجازات مصوب 1370 دستور297 لذا سئوال اینجانب ازدولت اسلامی این است که چرا دولت اسلامی که خداوند را ناظراعمال خود می داند باید مبلغ وثمن غیرواقعی وصوری را برای این خسارت وبهای انسان که درطول عمربشرفقط یک باراتقاق می افتد تعیین کند درصورتی که دین اسلام وخداوند مبلغ بیشتری برای بنده خود درنظرگرفته است وپرداخت کننده ودولت اسلامی حق تبدیل اصول فوق را به اجناس دیگربا ریال ندارد وپرداخت کننده تکلیف دارد یکی ازموارد فوق را انتخاب کند وعیناً به خانواده مقتول تحویل بدهد ودرصورت یافت نشدن رجوع به قیمت واقعی یکی ازموارد فوق می شود لذا با شک درصدق تعذراصول نامبرده شده ذمه پرداخت کننده ودولت اسلامی کماکان مشغول به اصول یاد شده است واشتغال یقینی برائت یقینی لازم دارد ولی عرفاً وشرعاً دقیقاً مشخص نیست که قیمت دیه قیمت کدام یک ازموارد اشاره شده را شامل می شود وتلفیق دیه وقیمت آن جایزنیست کتاب شرح لمعه شهید ثانی به علت این که که قیمت دولت ثابت است ویوم الادا نیست ودولت اسلامی دیه را ازیک سال غیرقانونی وغیرشرعی درغیاب طرفین مقصروزیان دیده تعیین کرده است برای سال بعد درصورتی که درزمان تعیین دیه ازطرف دولت وحاکم شرع مقتول زنده بوده است وقاتل جنایتی نکرده بوده است که موجب ضمان شود لذا زمان وقوع حادثه وقتل است که ضمان شرعاً برقرارمی شود ودرهمین روزباید قیمت واقعی موارد اشاره شده معین وپرداخت شود واین ضمان تا زمان یوم الادا وجود دارد وباید گران ترین قیمت واقعی بازارراپرداخت کند ماده 312 قانون مدنی ایران ومساله 25 کتاب تحریرالوسیله ضمان غصب لذا تقاضای پرداخت قیمت وبهای آنها به استناد ماده 448و490 قانون مجازات ایران که قیمت یوم الادا واقعی بازاروروزتسلیم را برای پرداخت دیه وخسارت مشخص کرده است نه قیمت حاکم شرع ودولت که یک سال قبل ازتسلیم است لذا بخشنامه حاکم ودولت باطل است به علت این که شرع وقانون وعرف وسنت واجماع وعقل تکلیف شرعی وقانونی ایجاد می کنند وبخشنامه ونظرحاکم تکلیف شرعی وقانونی ایجاد نمی کند درصورتی که مجازات ومبلغ جمهوری اسلامی کم ارزش وبه سود منافع دولت است نه به سود بنده خدا لذا باید دیه مرحوم به قیمت واقعی افزایش پیدا کند ازبیت المال وصندوق خسارت بدنی مساله 417 کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت الله خویی وبه استناد ماده 470 و471 قانون مجازات ایران واعلام نظرباید مطابق باعرف واقعی جامعه وروزپرداخت باشد وبا تغییرعرف نظرتغییرکند لذا حکم ودستورشرع وآیت الله العظمی سید روح الله خمینی (ره) منع تبدیل دیه است رجوع شود به تحریرالوسیه مساله 9 کتاب مقادیردیات ومساله 206 کتاب دیات مبانی تکمله المنهاج لذا پرداخت نکردن خسارت ودیه واقعی مرحوم داریوش خادمی ازنظرخداوند وقانون اسلام ازطرف قاضی ومامورین وبیت المال یا حاکم شرع مصداق خوردن مال یتیم ورثه مرحوم داریوش خادمی است وخوردن مال وحق مرحوم داریوش خادمی است واکل مال به باطل است ازدولت اسلامی وبیت المال تقاضای پرداخت قیمت واقعی اجناس اشاره شده وتقاضای خسارت ودیه واقعی مرحوم را به استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 126 تقاضای اجرای حکم را ازملک خداوند بزرگ را دارم ولله ما فی السماوات وما فی الارض وکان الله بکل شیء محیطاً لذا دستورخداوند حاکم جهان به دولت جمهوری اسلامی ایران وقوه قضائیه وبیت المال این است که به میزان قیمت واقعی بازاروقابل خرید وفروش ومعامله درروزپرداخت اجناس واعیان اشاره وتعیین شده را ازملک من به ورثه مرحوم داریوش خادمی بدهید
31.58.1.82BTVX32EKXK
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comاداری و پشتیبانی
بسم الله الرحمن الرحیم وزیرمحترم اقتصاد ودارایی – رئیس محترم شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران موضوع قتل ، داریوش خادمی به علت تقصیرنظام جمهوری اسلامی ایران وعوامل وسربازان نظام جمهوری اسلامی ونقض حقوق انسان باسلام وعرض ادب درتاریخ 11/10/92 حکمی ازشعبه 112 دادگاه عمومی جزایی شیرازبه شماره پرونده 9209980730800040 صادرمی شود وخزانه وبیت المال اسلامی به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی شیرازبه انضمام یک سوم دیه محکوم می شود به استناد ماده 473 قانون مجازات اسلامی ایران ودرخواست وتقاضای دادستان (رئیس دادگستری فعلی )استان فارس خزانه وبیت المال محکوم می شود وهمین حکم ظرف 20 روزدردادگاه تجدید نظراستان فارس ازطرف نماینده بیت المال وخزانه (دادستان ورئیس دادگستری ) قابل اعتراض بود که رئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازکه نماینده خزانه وبیت المال دراستان فارس محسوب می شوند به حکم صادره ازشعبه 112 کیفری شیرازاعتراض نکردند وازاعتراض صرف نظرکردند که اسقاط حق از طرف رئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازمحسوب می شود وحتی درخواست پرداخت دیه وخسارت مرحوم را داشته اند وحکم وپرونده دردادگاه بدوی قطعی می شود وپرونده وحکم قطعی به اجرای احکام ارسال می شود جهت پرداخت دیه وخسارت ورئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازبا وجود این که قبلاً اسقاط حق ودرخواست پرداخت دیه مرحوم داریوش خادمی ازطرف حاکم شرع (دادگستری فارس ودادستان شیراز) صورت گرفته بوده است دستورمورخ 14/9/92 باوجود این بصورت غیرقانونی وغیرشرعی جلوی اجرای حکم گرفته می شود وبا ظهورغیر منتظره فضولی وزارت دادگستری درمرحله اجرای احکام با تبانی رئیس دادگستری فارس ادعای واهی خلاف شرع وقانون حکم قطعی مطرح می شود به علت این که درحکم قطعی بیت المال وخزانه محکوم شده است ووزارت دادگستری طرف دعوا نبوده ومحکوم نشده است فقط پرداخت کننده خسارت بیت المال است وازنظرعرف وشرع بیت المال به مکانی گفته می شود که اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان درآن جا فراهم ونگهداری می شود وازنظرشرع وعرف وزارت خانه ها ونهاد های دولتی وعمومی وخزانه ووزارت اقتصاد ودارایی وکل جهان وکشورایران و کل دارایی ها واموال آن بیت المال محسوب می شود وملک خداوند است لذا با تقاضای شخصی که دردعوا سمتی نداشته است ودرحکم محکوم نشده است قوه قضائیه حکم قطعی حاکم استان فارس را خلاف شرع وقانون اعلام می کند وپرونده به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشورارسال می شود برای رسیدگی ماهوی وشکلی ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشوراشتباهاً وبرخلاف واقع وغیرقانونی حکم قطعی را غیرقطعی اعلام می کند درصورتی که حکم قطعی بوده است وحکم قطعی فقط قابل واخواهی است به استناد ماده 305 آیین دادرسی مدنی وواخواهی مهلت دارد که 20 روزاست به استناد ماده 406 آیین دادرسی کیفری وماده 306 آیین دادرسی مدنی وقوه قضائیه ووزارت دادگستری خارج ازمهلت شکایت کرده است ودیوان عالی کشوربه علت این که حکم قطعی نشده است ووزارت دادگستری طرف دعوا قرارنگرفته است به درخواست قوه قضائیه رسیدگی نمی کند وادعای خلاف دین وقانون را قبول نمی کند وحکم قطعی ولازم الاجرا علیه قوه قضائیه صادرمی شود به استناد دادنامه به تاریخ 31/5/96 وپرونده به دادگاه تجدید نظراستان فارس ارجاع می شود دراین مرحله به طرفیت وزارت دادگستری وبیت المال واعتراض وزارت دادگستری به شعبه 25 دادگاه تجدید نظرفارس ارسال می شود ودرشعبه 25 تجدید نظرحکم علیه وزارت دادگستری وبیت المال صادر می شود واعتراض وزارت دادگستری وبیت المال رد می شود وحکم قطعی لازم الاجرا بدوی درشعبه 25 عیناً تایید ودوباره قطعی می شود با این تفاوت که درحکم بدوی که به قطعیت رسیده بوده است ولازم الاجرا بوده است فقط بیت المال وخزانه محکوم شده است ودادستان ورئیس دادگستری درمحاکمه حضورداشتند ولی درحکم تجدید نظروزارت دادگستری هم محکوم شده است دادنامه مورخ 16/2/97 وبه نفع اولیاء دم وبه ضررخزانه وبیت المال ووزارت دادگستری حکم قطعی صادرمی شود وجهت اجرای حکم مجدد وثانوی به اجرای احکام ارسال می شود ولی رئیس دادگستری استان فارس ودادستان شیرازورئیس اجرای احکام کیفری شیرازجلوی اجرای حکم قطعی را برخلاف دستورفوق می گیرند درصورتی که قبلاً رئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازدستورپرداخت دیه داده بوده است لذا معیارخلاف شرع قانون اسلام وقرآن کریم واحادیث وعرف وقانون است نه نظرومصلحت دولت چطورممکن است که حکمی قطعی درزمان حاکمیت دولت اسلامی دادگاه شرع وقاضی شرع صادرشود و حکم خلاف شرع محسوب شود بنابراین رئیس دادگستری استان فارس ودادستان شیرازنماینده دولت وبیت المال قوه قضائیه محسوب می شوند وشخص حقوقی بیت المال یا وزارت دادگستری فقط پرداخت کننده دیه وخسارت محسوب می شود وطبق قانون اسلام حق اعتراض وشکایت ندارند به علت این که طبق قانون اسلام وماده 473 قانون مجازات اسلامی واصل 171 قانون اساسی ایران بیت المال وخزانه اسلامی دولت مسئول پرداخت دیه بنده مسلمان خدا ومسئول پرداخت دیه بیت المال محسوب می شود لذا حکم خداوند حاکم جهان مشخص است یعنی هدرنرفتن خون بنده خود مرحوم داریوش خادمی اموال ودارایی های حاکم جهان خداوند هم مشخص است ودرماده اشاره شده بیت المال محکوم شده است نه وزارت خانه معینی وطبق قانون شرع بیت المال وخزانه مسئول هدرنرفتن خون مسلمان است لذا نماینده دولت وبیت المال که دادستان ورئیس دادگستری محسوب می شوند تقاضای خلاف شرع را درحکم بدوی شعبه 112 تقاضا نکردند وحتی درخواست پرداخت دیه را ازدادگاه درخواست کردند که به استناد این درخواست شرعاً وقانوناً قوه قضائیه وبیت المال حق رسیدگی مجدد به پرونده واعتراض خلاف قانون ودین را ندارد به علت این که تبصره ماده 342 آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 درزمان صدورحکم 11/10/92 وجود خارجی نداشته است که دادگاه (شعبه 112 کیفری شیراز) تکلیف داشته باشد وزارت دادگستری را به محاکمه دعوت کند وبه قانونی که وجود ندارد عمل کند وقوه قضائیه هم نمی تواند ادعای خلاف شرع مطرح کند به علت این که ماده 477 آیین دادرسی کیفری درزمان صدورحکم قطعی مورخ 11/10/92 وجود نداشته است ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب درزمان صدورحکم صلاحیت داشته است که مهلت طرح دعوی 1 ماه ازتاریخ قطعیت حکم بوده است که قوه قضائیه ظرف مهلت اعتراض نکرده است به دلیل این که مهلت اعاده دادرسی طبق ماده 427 آیین دادرسی مدنی 20 روزمی باشد که دولت دراین مدت اعتراض نکرده است وحکم صادره وقتل مرحوم داریوش خادمی ازموارد اعاده دادرسی ماده 474 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج ومنتفی است وامکان اعاده دادرسی وجود ندارد وماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تسری پیدا می کند به ماده 18 قدیم که مهلت طرح دعوی 1 ماه ازتاریخ صدورحکم قطعی بوده است که قوه قضائیه اعتراض نکرده درحال حاضرحکم قطعی است وتقاضای اجرای حکم قطعی را داریم ورئیس دادگستری فارس ودادستان شیرازورئیس اجرای کیفرای شیرازحکم را اجرا نمی کنند اردلان خادمی تلفن 09366228371- شیرازهفت تنان کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم 7146813143
31.58.1.82ZZUU33JOGF
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی31.58.165.23PGNN34TVIF
  
09366228371khademi.ardalan@gmail.comحقوقی
بسم الله الرحمن الرحیم دولت ونظام جمهوری اسلامی ایران – رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران باسلام وعرض ادب موضوع: کشتن پرنده خداوند مرحوم داریوش خادمی به علت دستورغیرشرعی وغیرقانونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران وقاضی اجرای احکام کیفری شیراز جلب ورود به منزل بدون احضاربرای 200 هزارتومان جزای نقدی به نفع خزانه ودولت جمهوری اسلامی ایران با وجود برائت وبیگناهی درپرونده موضوع جلب وصدورجلب شاکی مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی مجرم وسقوط ازتراس منزل به علت حضوروتعقیب مامورین وسربازان وعوامل دولت جمهوری اسلامی ایران ونقض حقوق انسان وازبین بردن آبروی مومن وارهاب وآدم ربایی خواسته تقاضای پرداخت 300 میلیارد تومان دیه وخسارت مرحوم داریوش خادمی به استناد حکم قطعی الزام واجبارنظام ودولت جمهوری اسلامی ایران ومدیران ارشد کشورایران ورئیس دولت جمهوری اسلامی ایران ورئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت خسارت واقعی دیه مرحوم داریوش خادمی طبق قانون عرف اسلام به استناد حکم قطعی ولازم الاجرا وتوقیف وتامین اموال ودارایی های دولت ونظام جمهوری اسلامی ایران وبیت المال به نفع مرحوم داریوش خادمی به میزان مشخص شده درعرف وقانون وسنت دین اسلام (تحویل 133 شترزنده پاکستانی یا 266 گاوزنده یا 1333 گوسفند زنده یا 13333 درهم نقره خالص شرعی یا 1333 دینارسکه طلای خالص شرعی )ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی یوم الادا موارد نامبرده شده دربازارخرید وفروش وسوقیه محل پرداخت وثانیاً الزام به عذرخواهی دولت جمهوری اسلامی ایران ومدیران ارشد کشورایران وتعهد به عدم ارتکاب فعل مجدد شرح ماوقع درسال 1391 دونفرماموروسربازان دولت جمهوری اسلامی ایران یک نفرسربازویک نفرلباس شخصی با اسلحه کلاشینکف وکلت کمری برای دستگیری مرحوم داریوش خادمی به نیابت وبه نام ودرراستای منافع دولت ایران وقوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای نقض قانون خداوند وقرآن کریم دستورشماره 27و28و29 سوره نوربه درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضورومراجعه پیدا می کنند ومرحوم را درحصاروتنگنا قرارمی دهند وراه خانه ورود وخروج مرحوم را سد می کنند به محض بازشدن درب منزل بدون این که مامورین منتظراهالی منزل باشند که به درب منزل حضورپیدا کنند وبدون این که صاحب منزل را به درب منزل دعوت واحضارکنند بدون ارائه کارت شناسایی وبدون ارائه حکم جلب با ایجاد رعب ووحشت وبا سرعت زیاد به زوروعنف به خانه یورش وحمله می آورند ونزدیک درب سالن خانه می شوند فرزند مرحوم ازمامورین کارت شناسایی وحکم جلب مطالبه می کند ومامورصدای سربازمی زند وسربازهم به زوروعنف وبدون اجازه به خانه حمله می کند وهم زمان هردونفرمامورفرزند متوفی را با اسپری ودستبند واسلحه تهدید می کنند وهل می دهند وازپله به پایین پرت می کنند وبدنبال مرحوم درسالن منزل می روند ومرحوم را تعقیب می کنند ومرحوم دراثرتعقیب وترس بی اختیارواراده ازتراس سقوط می کند وفوت می شود بعدازکشتن مرحوم مامورین ازسالن وتراس منزل خارج می شوند وازکوچه به زوروعنف وارد خانه ای که متوفی درآن سقوط کرده بود می شوند وبه متوفی دستبند می زنند ومتوفی را بدون اختیارواراده تحت الحفظ بازداشت می کنند بعدازکشتن مرحوم درمحکمه ثابت واحرازشدکه جلب مرحوم اشتباه وخطا بوده است وقاضی به استناد محکومیت قطعی مجرم جلب شاکی را برای 200 هزارتومان جزای نقدی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران وخزانه بدون احضارصادرکرده است لذا قتل مرحوم داریوش خادمی به علت توانایی وتسلط دولت جمهوری اسلامی ایران بوده واثرآن برمرحوم سلب آزادی وترس بوده است لذا قاضی ومامورین با معاونت وهمکاری دولت جمهوری اسلامی ایران سبب قتل مرحوم داریوش خادمی را فراهم کرده است اولاً:قاضی اجرای احکام کیفری شیرازبا علم واطلاع کامل ازقوانین اسلام وکتاب خداوبا نقض حرمت ماه خداوند(ذی الحجه الحرام )عمداًبادستورغیرشرعی وغیرقانونی یعنی عمل نکردن به دستوروآیه شماره 27و28و29 سوره نورقرآن کریم وجلب وتعقیب غیرقانونی ودستورآدم ربایی وبارفتارخطرناک فی نفسه مجرمانه مستنداًبه برگ جلب ورود به منزل وحکم قطعی محکمه قضات سبب ترس وسقوط مرحوم داریوش خادمی شده است وزهرترس را به مرحوم منتقل کرده است وسبب سلب امنیت وآزادی وازبین بردن آبروی مومن داریوش خادمی شده است لذا مسئولیت وضمان به محض ردقانون شرع برقرارمی شود ثانیاً:مامورین دولت جمهوری اسلامی ایران به دستورغیرقانونی وغیرشرعی قاضی با اسلحه به درب منزل مرحوم داریوش خادمی حضوروبا عمل نکردن به آیه ودستورفوق وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وبا تعقیب وحمله مضاعف به منزل مرحوم داریوش خادمی یورش می آورند وبه سبب یورش وتعقیب مامورین مرحوم داریوش خادمی سقوط می کند وکشته می شود ثالثاً:دولت جمهوری اسلامی ایران با عمل نکردن به آیه ودستور27و28و29 قرآن کریم سوره نوروبا رفتارخطرناک وبا نقض قوانین ومقررات شرع وبا نقض ماه خداوند درارتکاب گناه وقتل مرحوم داریوش خادمی مشارکت وهمکاری داشته وگناه کارردیف اول محسوب می شود وبا مهیا وآماده کردن وسائل ارهاب موجبات عدم اجرای دستورخداوند وارهاب وآدم ربایی وسلب آزادی وامنیت وقتل مرحوم را فراهم کرده است وبا عمل خلاف مقررات کتاب خداوند قرآن کریم ودراجرای وظایف غیرشرعی ماموریت خداوند وکتاب قرآن را انجام نداده است ودرنیابت خداوند تخطی وتعدی وتفریط کرده است وزمینه اشتباه قاضی ومامورین را فراهم کرده است وسبب اقوا کشتن مرحوم داریوش محسوب می شود لذا دولت جمهوری اسلامی ایران مقصرقتل مرحوم داریوش خادمی محسوب می شود به استناد قاعده نیابت ومجرمیت عاریه ای وقاعده من له الغنم فعلیه الغرم ومستنداً به دستور473و143و499و580 قانون مجازات اسلامی ایران ودستور500 و58 آیین دادرسی کیفری ایران وبه استناد قرآن کریم سوره نساء آیه 92 واصل 171قانون اساسی ایران که ضمان وخطای قاضی را برعهده بیت المال ودولت قرارداده است ودولت وبیت المال مکلف ومتعهد به جبران خسارت زیان دیده وخطای قاضی شده است لذا ازدولت ونظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم که اولاً:پدراینجانب مرحوم داریوش خادمی کارمند رسمی بازنشسته بانک کشاورزی را به من برگردانند ثانیاً:ازمقام عالی محترم تقاضای پرداخت دیه مرحوم را که 1333 دینارسکه طلای خالص شرعی ودرصورت یافت نشدن قیمت واقعی سوقیه یوم الادا آن وپرداخت اجرت المثل 1333 سکه ازتاریخ وقوع قتل تازمان اجرای حکم به استناد حکم قطعی داریم مستندات ودلایل: دستورجلب ورود به منزل غیرقانونی وغیرشرعی 2-حکم محکمه انتظامی قضات مبنی برجلب غیرقانونی واحرازتخلف قاضی 3-احرازواثبات جنایت دولت جمهوری اسلامی ایران وقوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دربرابرخداوند وکتاب قرآن اردلان خادمی ورثه مرحوم داریوش خادمی شیراز هفت تن کوچه 11 فرعی اول سمت راست درب سوم -7146813143-09366228371 رونوشت بنده های خداوند جهت اطلاع وپیگیری ومساعدت
31.58.165.23NOYP35KJGH